vår 2021
BIO-2601 Generell mikrobiologi - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-106 Generell mikrobiologi 10 stp

Innhold

Mikrobiologisk forståelse og kompetanse er essensielt på en rekke områder av stor samfunnsmessig betydning. Dette gjelder eksempelvis matproduksjon og økologiske problemstillinger knyttet til konsekvensene av klimaendringer og nedbryting av miljøskadelige stoffer i naturen. Videre er mikroorganismer essensielle verktøy ved utviklingen av nye metoder innen molekylærbiologi og bioteknologi og, ikke minst, mikrobiologisk kompetanse er helt essensielt på området medisin og helse. Eksempler på sistnevnte er bekjemping av infeksjonssykdommer, kampen mot økt antibiotikaresistens i patogene bakterier, sikring av trygg mat og drikkevann og studier av sammenhengen mellom kroppens mikrobiota og helsen vår.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Dette emnet, sammen med introduksjonsemnet Bio-1601 Innføring i mikrobiologi, skal gi studentene en bred, grunnleggende innføring i faget mikrobiologi. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

 • mikroorganismers metabolske repertoar og betydningen av dette for stoffomsetningene i naturen.
 • prokaryot genetikk og genomstruktur, herunder mekanismene for horisontal genoverføring
 • regulering av genuttrykk hos prokaryoter
 • grunnlaget for molekylær analyse av mikrobielt slektskap og prinsippene for moderne mikrobiell taksonomi
 • fylogenetisk tilhørighet og fenotypiske hovedtrekk hos økologisk, kommersielt og medisinsk viktige grupper av mikroorganismer
 • moderne metoder for studier av mikroorganismer i naturlige miljøer
 • særtrekk ved marine miljøer som mikrobielle økosystemer
 • kroppens normalmikrobiota og faktorer som påvirker denne
 • epidemiologi, inkludert smittekjeden
 • viktige patogene virus, bakterier, sopp og parasitter, og infeksjoner forårsaket av disse
 • hygieniske utfordringer knyttet til mat og vann

Ferdigheter - Kandidaten skal:

 • ha praktisk ferdighet i vanlige teknikker for dyrking og karakterisering av bakterier og kunne rapportere resultatene av laboratorieforsøk skriftlig
 • beherske vanlige begreper og uttrykksformer i faget mikrobiologi og kunne anvende disse i skriftlig og muntlig framstilling

Kompetanse - Ved fullført emne har kandidaten:

 • tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i generell mikrobiologi til å kunne forholde seg kritisk til mangfoldet av informasjon på området som tilflyter offentligheten via media
 • faglig grunnlag for å kunne tas opp på videregående mikrobiologiske emner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men lærebok og en del øvrig undervisningsmateriell vil være engelskspråklig.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, quiz-testing og kollokvier. Det utformes spesifiserte læringsmål for de enkelte tema som undervises. Videre inngår et laboratoriekurs (49 timer fordelt på 7 uker). Studentene gir en muntlig presentasjon knyttet til laboratoriekurset.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Både lesepensum og laboratoriekurset er grunnlag for eksamensspørsmålene.

Arbeidskrav: Laboratoriekurset må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

Godkjenning krever følgende:

 • Tilstedeværelse på alle øvelser og godkjente laboratorierapporter.
 • Deltakelse på labøvelser forutsetter god teoretisk forberedelse av hver eksperiment basert på labmanual. Alle deltakere må få godkjent forberedelse i form av en kort evaluering som må gjennomføres senest dagen før eksperimentoppstart på Canvas.

Kontinuasjon: Ved stryk på skriftlig eksamen arrangeres det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2601