vår 2021
BIO-2605 Fiskepatologi - 10 stp

Sist endret: 25.06.2021

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin.  Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2604 Fiskesykdommer

Studiepoengreduksjon

FH-209 Sykdom, del II 9 stp
FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Innhold

Undervisningen gir en innføring i organers normale anatomi og histologi hos fisk. Det blir forelest i komparativ histologi/histopatologi (fisk/pattedyr) der dette er naturlig. Den histopatologiske undervisningen dekker de fleste sykdomstilstandene hos fisk, men med en vektlegging på sykdommer som berører norsk fiskeoppdrett. Kurset omfatter også en laboratorie/seminardel som inkluderer mikroskopering av normalvev og vev fra syk fisk. 

Målsetning: Å kunne diagnostisere sykdommer hos fisk ved hjelp av patologiske/histopatologiske undersøkelser.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: Kandidaten

 • kan gjøre rede for den mikroskopiske oppbygningen av celler, vev og organer hos fisk, og kunne identifisere de ulike cellene, vevene og organene i lysmikroskop
 • har innsikt om vevenes sårbarhet for ufysiologisk håndtering
 • kan observere og beskrive de grunnleggende mikroskopiske forandringer og kunne stille morfologiske (patoanatomiske) diagnoser basert på makroskopiske og mikroskopiske beskrivelser ved viktige sykdommer hos fisk

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan diagnostisere sykdommer hos fisk ved hjelp av patologiske/histopatologiske undersøkelser
 • ta ut, preparere, oppbevare og sende prøver til analyselaboratorier

Kompetanse: Kandidaten

 • kan observere og beskrive forandringer som er karakteristisk for sentrale sykdomsprosesser i histologiske snitt fra fisk og stille en morfologisk diagnose
 • har lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakterer A - E for bestått, og F for ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratorieseminar med godkjent laboratorierapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2605