vår 2021
BYG-2611 Ventilasjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 15.01.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + R1+R2 og FYS1 eller bestått 1-årig Forkurs for ingeniør-/sivilingeniørutdanning

Søknadskode: 9391


Innhold

Ventilasjonsanleggets komponenter. Byggeteknisk forskrift, arbeidstilsynets veiledninger og nasjonale standarder knyttet til inneklima, luftmengde, lyd og energibruk. Termisk, atmosfærisk og akustisk inneklima. Luftfuktighet. Luftmengdebehov og klimatisering. Naturlig ventilasjon, avtrekksventilasjon og balansert ventilasjon. Omrørings- og fortrengningsventilasjon, ventilasjonseffektivitet, luftstråler. Lyd som fysisk fenomen, lydutbredelse, lydgenerering og lyddemping, vibrasjon. Energibruk til vifter, oppvarming og kjøling. Regulering og innregulering av ventilasjonsanlegg. Kanaldimensjonering. Brannsikring.

Anbefalte forkunnskaper

PRO-1003 Fluidmekanikk og varmetransport

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kjenner det fysiske grunnlaget for ventilasjonsfaget.
 • Kjenner regelverk og de fysiologiske faktorer som gir føringer for inneklima, luftkvalitet og lyd.
 • Vet hvordan ventilasjonsanlegg er bygget opp og fungerer, og er kjent med komponentene som brukes i slike anlegg.
 • Kjenner de viktigste utfordringene knyttet til ventilasjonsanlegg i bygninger, og de vanligste tekniske løsningene for slike problemer.

Ferdigheter

 • Kan prosjekterere et ventilasjonsanlegg for bygg i henhold til gjeldende regelverk og standarder.
 • Kan beregne luftmengdebehov.

Generell kompetanse

 • Kan utføre ingeniøroppgaver knyttet til inneklima og ventilasjonssystemer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 5 av 6 regneøvinger
 • 2 av 2 laboratoriearbeider og laboratorierapporter

Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjoneksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2611
 • Undersider