vår 2021
BYG-3900 Masteroppgave - M-IB - 30 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett Integrert Bygningsteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For å få adgang til å starte på masteroppgaven er det krav om at samtlige fag i studiet Integrert bygningsteknologi skal være bestått. Etter søknad kan det gis dispensasjon fra kravet dersom man mangler ett emne (5 eller 10 studiepoengsemne), forutsatt at det manglende emnet ikke er en del av temaet for masteroppgaven. 

Studiepoengreduksjon

SHO6261 Masteroppgave - M-IB 30 stp

Innhold

Som avslutning av studiet skal studentene utføre en selvstendig masteroppgave innenfor et nærmere definert tema. Det forutsettes at aktuelle tema har sammenheng med ett eller flere av de emner som dekkes av studieretningen og/eller relevante forskningsområder. Oppgaven gjennomføres enten internt ved UiT, IVT fakultetet, eller i samarbeid med en bedrift/institusjon nasjonalt eller internasjonalt. Oppgavene utføres primært individuelt. Oppgavene kan være en videreføring av prosjektoppgaver gjennomført tidligere i studiet. Resultatet av arbeidet skal presenteres i form av en vitenskapelig rapport.

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk eller engelsk


Hva lærer du

Gi studentene trening i selvstendig, systematisk og prosjektpreget arbeide innen et aktuelt tema av vitenskapelig/utviklingsmessig karakter. Gjennom litteratursøk og eget utviklingsarbeid skal studentene skaffe seg både bredde- og dybdekunnskaper om det valgte tema.

Kunnskaper og forståelse:

Etter å ha fullført hovedoppgaven skal studenten:

- ha ny og dyptgående kunnskaper om et selvvalgt tema innen ett eller flere definerte fagområder forbundet med integrert bygningsteknologi.

- kunne formulere problemstillinger og analysere disse på en vitenskapelig måte med metodisk skikkelighet.

- kunne anvende tidligere ervervet kunnskap på nye problemstillinger.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført hovedoppgaven skal studenten:

- kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det valgte fagområdet for hovedoppgaven.

- kunne planlegging og utførelse en selvstendige arbeidsoppgaver.

- kunne benytte relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

- kunne forholde seg kritisk til informasjonskilder og formulere egne faglige resonnement.

- kunne gjennomføre selvstendige, avgrensede FoU-prosjekter iht forskningsetiske normer.

Kompetanse:

Etter å ha fullført hovedoppgaven skal studenten:

- kunne analysere relevante fag og forskningsetiske problemstillinger.

- kunne anvende sine kunnskaper på nye områder for å gjennomføre avanserte oppgaver.

- kunne formidle eget arbeid iht til fagområdets uttrykksformer.

- kunne bidra til innovasjonsprosjekter inne valgte fagområde.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen og vurdering 

Hjemmeksamen i et omfang av 30 studiepoeng tilsvarende 18 ukers sammenhengde arbeid.

For å få adgang til å starte på masteroppgaven er det krav om at samtlige fag i studiet Integrert bygningsteknologi skal være bestått. Etter søknad kan det gis dispensasjon fra kravet dersom man mangler ett emne (5 eller 10 studiepoeng), forutsatt at det manglende emnet ikke er en del av temaet for masteroppgaven. 

Besvarelsen leveres som en vitenskapelig rapport. Det stilles ikke formelle krav til prosjektgjennomføring eller muntlig presentasjon.

Bokstavkarakter, A-F, der F er ikke bestått, teller 100% av karakteren.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: BYG-3900