vår 2021
DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1 - 10 stp

Sist endret: 10.05.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

 • Datamodellering.
 • Relasjonsdatabasemodellen.
 • Språk for definering og manipulering på databaser (SQL).
 • Innføring i et databasesystem.
 • Oppbygging og virkemåte for databaser.
 • Databasen som felles ressurs, sikkerhet og dataintegritet.
 • Problemer og effekter som følge av flere samtidige brukere, klient/tjener, distribuerte databaser.
 • Praktisk bruk av en relasjonsdatabase, spørrespråk og applikasjonsprogrammering.
 • Databaser og Internett/Intranett.
 • Grunnleggende HTML, CSS, JavaScript
 • HTTP transaksjonsmodell, operasjoner/begrensninger, cookies.
 • Webtjener programmering med PHP
 • Bruk av databaser fra PHP
 • Sikkerhet i webapplikasjoner


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2508 Programmering 0

Hva lærer du

Kunnskap

 • Studenten skal forstå sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering, og kan gjøre rede for disse gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal forstå og tolke et ER-diagram på 3. normalform i fagets gjeldende notasjon, vite hvordan dette oversettes til en relasjonsmodell og beskrive dette i en kort rapport.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan man oppretter en database og vedlikeholder denne i et valgt databaseverktøy og kunne vise dette gjennom en praktisk prosjektoppgave.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for metoder for spørringer og manipulering av databasen og vise dette gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal ha kjennskap til gjeldende teknologier for klient- og tjenerprogrammering av webapplikasjoner.
 • Studenten skal forstå sentrale begreper og konsepter innen webapplikasjoner og kan gjøre rede for disse gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan en benytter webapplikasjoner for sikker lagring og gjenfinning av informasjon i en database og kunne vise dette gjennom en praktisk prosjektoppgave.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne anvende sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering, og kan gjøre rede for disse gjennom en flervalgstest.
 • Studenten skal kunne lage et ER-diagram på 3. normalform og opprette en database på bakgrunn av denne og vise dette gjennom en praktisk oppgave.
 • Studenten kunne bruke en database gjennom operasjoner for innsetting, sletting, endring og spørringer mot denne og demonstrere bruken og forklare konstruksjon utfra et ER-diagram.
 • Studenten kunne abstrahere en problembeskrivelse og omsette denne til en database med emnets valgte teknologi i tråd med god praksis og avgi en teknisk kort rapport om fremgangsmåte, valg og teknologi samt demonstrere resultat.
 • Studentene skal kunne skrive gyldige webdokumenter med bruk av moderne teknologier.
 • Studentene skal kunne benytte objektorienterte prinsipper ved utvikling av webapplikasjoner.
 • Studentene skal kunne lage en moderne webapplikasjon som kan presentere informasjon fra en database og som tilbyr funksjonalitet for vedlikehold av denne og kan vise dette gjennom en praktisk oppgave.
 • Studentene skal kunne benytte et utviklingsverktøy for utvikling av webapplikasjoner og feilsøking i disse.
 • Studenten skal kunne benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer for tilfredsstillende sikkerhet i webapplikasjoner og kan vise dette gjennom en praktisk oppgave.

 Generell Kompetanse

 • Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for samfunns-, sikkerhetsmessige-, og økonomiske konsekvenser relatert til konstruksjon og bruk/opprettelse av databaser og rapportere om disse
 • Etter fullført emne vil studenten være bedre i stand til å jobbe på en strukturert måte i forhold til å modellere et problem.
 • Etter fullført emne vil studenten kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles teoriforelesninger i klasserom/auditorium. Obligatoriske oppgaver på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 godkjente obligatoriske oppgaver.

 Det kreves minst 75% oppmøte i faget på øvinger og forelesning (dette gjelder ikke nettstudenter).

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Prosjektoppgave (50%) sammen med en elektronisk flervalgstest (50%) gir karakteren i emnet. Begge må være bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Det er mulig å kontinuere på elektronisk flervalgstest. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave må denne tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2509