vår 2021
DTE-2600 Programmering C++ - 5 stp

Sist endret: 30.08.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.


Innhold

 • variabler og konstanter
 • operatorer, aritmetiske uttrykk, logiske uttrykk
 • standard inn/ut
 • kontrollstrukturer, valg og løkker
 • tabeller
 • funksjoner
 • streng-håndtering
 • pekere
 • strukturer
 • bruk av tid og dato-funksjoner
 • unntakshåndtering (exceptions)
 • vektorer og iteratorer
 • filbehandling, tekstfiler, binærfiler
 • klasser og objekter
 • arv


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1500 Beregningsorientert programmering

Hva lærer du

Studentene som har fullført ement skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold

Kunnskap

 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for generell programstruktur.
 • Kandidaten skal kunne anvende generelle programmeringsteknikker vha. C++.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for, og anvende, grunnleggende språkelementer og datastrukturer i C++.
 • Kandidaten skal kunne utvikle og anvende enkle C++ klasser.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne bruke relevante kompilatorer og utviklingsverktøy som f.eks. Microsoft Visual Studio.
 • Kandidaten skal kunne utvikle middels komplekse C++ programmer til ulike tekniske anvendelser

Kompetanse

 • Kandidaten kan relatere kunnskap om programmering til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor programmering. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom fire undervisningstimer per uke. Dette skjer i form av forelesninger og praktiske øvinger.

Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom tester og praktiske programmeringsoppgaver.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil bli gitt fire (4) obligatoriske oppgaver som evalueres til bestått/ikke bestått. Alle må være bestått for å få karakter i faget.  I tillegg vil det bli gitt frivillige øvingsoppgaver uten krav til innlevering. 

Eksamen og vurdering:

Tretimers skriftlig skoleeksamen. Wiseflow.

Karakter, A - F.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Det gis anledning til å be om begrunnelse eller klage på karakterfastsettelsen ved deleksamen jamf. 5. Ledd i paragraf 46 i eksamensforskriften.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: DTE-2600