vår 2021
DTE-2604 Systemutvikling - 10 stp

Sist endret: 10.05.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunskapskrav

TEK-1502

og

ITE1900/ITE1901/DTE-2508/DTE-2605

og

Bestått 50 studiepoeng

Dersom studenten ikke tilfredsstiller forkunnskapskravene kan studenten ikke delta. Unntak kan gis av den emneansvarlige i spesielle tilfeller.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1900 Programmering 1, TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetodereller ITE1901 Programmering 2, TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetodereller DTE-2508 Programmering 0, TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetodereller DTE-2605 Programmering 1, TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetodereller IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, ITE1900 Programmering 1eller IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, ITE1901 Programmering 2eller DTE-2508 Programmering 0, IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetodereller DTE-2605 Programmering 1, IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Studiepoengreduksjon

ITE1807 Systemutvikling 10 stp
DTE-2504 Systemutvikling for VD 10 stp

Innhold

 • Virksomhetsmodellering, problemområder, objektsystemer
 • Analyse og design av informasjonssystemer
 • Systemutvikling som prosess, og prosessene som inngår i systemutvikling.
 • Spesielt fokus på smidig systemutvikling
 • Konsekvenser av informasjonssystemer på organisasjon og omgivelser
 • Organisering og gjennomføring av utvikling
 • Prosjekt


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • kan gjengi noen tidligere brukte systemutviklingsmetodikker.
 • kan forklare ulike systemutviklingsmetodikkers anvendelse og deres plassering i historien.
 • har erfaring med én komplett gjennomføring av et utviklingsprosjekt ved bruk av en smidig systemutviklingsmetodikk i løpet av et fastsatt antall uker.
 • kan anvende minst én smidig systemutviklingsmetodikk.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre en systemutviklingsprosess etter minst én smidig systemutviklingsmetodikk.
 • kan nyttiggjøre kunnskaper og ferdigheter fra andre emner i studieprogrammet i en praktisk setting.
 • kan finne og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter dersom det er behov for det.
 • kan identifisere, spesifisere og justere krav ut fra en kundes behov på bestemte tidspunkter.
 • kan anvende verktøy for prosjektstyring, kildekodekontroll og testing av programvare.
 • kan gi relevant opplæring til sluttbrukere og medarbeidere.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har erfaring med å møte utfordringer i et prosjekt.
 • kan levere de rapportene som utviklingsmetoden krever ved prosjektets faser.
 • kan definere oppgaver og estimere nødvendig tidsbruk.
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig med kunder, brukere, ledelse og interessenter.
 • kan jobbe i et team samt selvstendig med oppgavene.
 • har erfaring med hva det innebærer å ha og ta ansvar for et helt team.
 • kan utnytte teknisk dokumentasjon, samt skrive den selv.
 • kan skrive en selvrefleksjon og en oversikt av utført arbeid i form av korte rapporter og timelister.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En begrenset mengde med forelesninger knyttet til gjennomføring av et større utviklingsprosjekt i team. Selvstendig prosjektarbeid utgjør den vesentlige delen av faget hvor faglærer(e) vil veilede prosjektarbeidet. 6 obligatoriske oppgaver i grupper på 5-7 personer og flere ukentlige individuelle innleveringer.

Eksamen

Arbeidskrav

 • 6 oppgaver i grupper på 5-7 personer (alle disse oppgaver måleveres og bestås)
 • 18 ukentlige individuelle innleveringer (minst 14 må leveres oggodkjennes)
 • 1 sluttpresentasjon av gruppens prosjekt (alle deltakere mådelta og bidra)
 • 1 siste individuell innlevering (må leveres og godkjennes)

Eksamen og vurdering

Emnets oppgaver er prosjektorienterte og vurderes til Bestått/Ikke-Bestått basert på Mappe-evaluering.

Kontinuasjons­eksamen

Dersom vurdering gir Ikke-Bestått må hele emnet på tas på nytt ved neste ordinære avvikling


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2604