vår 2021
ETE-2780 Bacheloroppgave i elkraftteknikk - 20 stp

Sist endret: 18.05.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

ITE1835 2, ITE1909, ITE1908 eller ETE-2501, ETE-2607, ETE-2602, ETE-2603.

I tillegg må 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram være bestått innen 1. oktober 2020 eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram må være bestått innen 5. januar 2021.

Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ETE-2501 Elektrisitetslære, ETE-2602 Strømrettere og transformatorer, ETE-2603 Roterende elektriske maskiner, ETE-2607 Elektriske anlegg 1eller ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner, ITE1909 Elektriske anlegg 1

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper og forståelse:

- Kandidaten har ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.

- Kandidaten har teoretiske kunnskaper om prosjektstyring.

Ferdigheter:

- Kandidaten kan formulere konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet.

- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.

- Kandidaten kan identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen.

Kandidaten kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.

- Kandidaten kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.

- Kandidaten har evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.

Kompetanse:

- Kandidaten har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.

- Kandidaten er bevisst om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.

- Kandidaten har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca. 28 timer pr uke som utgjør totalt 600 timer.

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra en samlet vurdering av prosjektstyring/prosess, sluttrapport og sluttfremlegg. Karakterskala A - F.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: ETE-2780