vår 2021
FIN-2110 Finsk litteratur - teori møter verket - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.
 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Anbefalte forkunnskaper: FIN-1110 Finsk litteratur og FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap.
Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Studiepoengreduksjon

FIN-220 Finsk mellomfag, deleksamen litteratur 9 stp

Innhold

Emnet er en introduksjon til analytisk lesning og tolkning av skjønnlitterære tekster. Tolkningsmetoder utprøves på finsk litteratur, som også plasseres i en kulturhistorisk og kunstteoretisk kontekst. Gjennom valg av pensumtekster kan studenten spesialisere seg i for eksempel en litteraturhistorisk periode eller en litterær sjanger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Studenten har:
• grunnleggende kunnskaper om sentral litteraturteori og metodikk
• en dypere kjennskap til en valgt litteraturperiode, tematikk, sjanger eller liknende i finsk litteratur.
Ferdigheter
Studenten kan:
• lese litterære tekster analytisk
• plassere litterære tekster i en periode - og sjangerkontekst
• anvende sentrale litteraturteoretiske begrep

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/svensk og finsk.

Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Ta kontakt med faglærer for nærmere informasjon om undervisningen.
 
Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  studenten skal skrive en individuell oppgave på ca. 8 sider 

Oppgaven skal leveres senest 4 uker for semesterslutt.  Den evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • en ukes hjemmeeksamen på ca. 5-7 sider i slutten av semesteret

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.
Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinasjonseksamen:
Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-2110