vår 2021
FIN-3090 Spesialemne i finsk språkvitenskap - 10 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsstudium i kvensk og finsk, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal sette seg inn i et selvvalgt emne innenfor finsk språkvitenskap, med et pensum som skal utgjøre en tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • skaffet seg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • fått bedre faglig grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven

Ferdigheter

Studenten kan:

  • finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • arbeide selvstendig med en språkvitenskapelig problemstilling.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. En kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Pensumliste skal utarbeides i samarbeid med en faglærer innen en måned etter semesterstart.

Eksamen består av:

  • En ukes hjemmeoppgave med oppgitt emne. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-3090