vår 2021
FLY-2780 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-2390 Bacheloroppgave 20 stp

Innhold

Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige eller flygetekniske problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori skal inngå og vil være med på å gi utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter til bruk i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven.

Institusjonen har ansvar for at studentene får god veiledning uavhengig av om oppgaven utføres i tilknytting til en ekstern institusjon eller bedrift


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
 • Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper à 3-4 studenter. Hver gruppe får tildelt en veileder og evt. en eller flere ressurspersoner. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og evt. ressursperson eller oppdragsgiver.

Det blir gitt forelesninger om vitenskapsteori og metode.


Eksamen

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet prosessteknologi for å få lov til å starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.

Vurderingen skjer på bakgrunn av:

 • Prosjektrapporten og evt. produkt
 • Muntlig presentasjon av prosjektet og evt. produkt, sammen med individuell eksaminasjon

Prosjektrapportens oppbygning og innhold skal være i tråd med gjeldende retningslinjer. For å kunne presentere prosjektet og evt. produkt muntlig samt gå opp til individuell eksaminasjon, må prosjektrapporten være bestått og refleksjonsnotatet godkjent. Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår for å få lov til å starte på bacheloroppgaven.

Det gis en samlet bokstavkarakter A - F på del 1 og 2.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FLY-2780