vår 2021
FRI-1441 Arktisk friluftsliv og veiledning 2 - 20 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudium friluftsliv og bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding.

Emnet bygger på Arktisk friluftsliv og veiledning 1 fra høstsemesteret. Arktisk friluftsliv og veiledning 1 må være gjennomført og bestått.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1

Studiepoengreduksjon

FRI-1420 Vinterfjell og vidde 10 stp

Innhold

Emnet Arktisk friluftsliv og veiledning 2 tar for seg ulike perspektiver, aktiviteter og ferdselsformer i friluftsliv. Emnet gjennomføres i vårsemesteret. Turer og aktiviteter legges til naturtypene fjell, vidde, kyst og skog. I emnet vektlegges grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for sikker ferdsel og opphold i, og bruk av natur i vinterhalvåret, samt friluftsliv ved kysten om våren. I tillegg er det fokus på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe. Emnet bygger på Arktisk friluftsliv og veiledning 1.

 

Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter. Undervisningen tilrettelegges gjennom lærerstyrte aktiviteter inne og ute, turer som kan vare i flere døgn, egenstudier, egenferder, studentseminarer og annet selvstendig studentarbeid. Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisningen gjennom blant annet ferdsel med Nordlandsbåt og skiturer på Finnmarksvidda.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forklare varierte perspektiver og begreper knyttet til veiledning og veilederrollen i friluftsliv.
 • Beskrive hvordan man ivaretar sikker ferdsel og opphold i, og bruk av arktisk natur vinter og vår.
 • Forklare ulike perspektiver på friluftsliv i relasjon til natur og kultur.

 

 

Ferdigheter

 • Utføre veiledning i friluftsliv på et grunnleggende nivå.
 • Tilrettelegge for læring og opplevelser i, om og gjennom friluftsliv.
 • Ivareta grunnleggende sikkerhet for grupper ved gjennomføring av turer og aktiviteter i vinterhalvåret.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere turer og aktiviteter i friluftsliv.
 • Vise ansvar og forståelse for natur gjennom utøvelse og formidling av friluftsliv.

 

Generell kompetanse

 • Utøve og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i veilederrollen.
 • Reflektere over egen veilederpraksis og erfaringer.
 • Innsikt i mål, innhold og arbeidsmetoder i veiledning i friluftsliv basert på erfaring og forskning.
 • Forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis og formidling av friluftsliv.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide ca 500 timer med emnet. Dette inkluderer arbeid knyttet til turer, forelesninger, seminarer, selvstudium og andre aktiviteter. Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid. Gjennom individuell erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv for ulike grupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • Aktiv deltagelse og tilstedeværelse på all obligatorisk undervisning inkludert for- og etterarbeid til turer.
 • Gjennomføring av obligatoriske egenferder inkludert for- og etterarbeid.

I undervisningsplanen fremgår det hva som er obligatorisk undervisning samt for- og etterarbeid til turer.

 

Eksamen og vurdering

Vurderingsformen i emnet er en individuell, skriftlig eksamen og en praktisk-metodisk gruppeeksamen.

 • Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager. Vektes 60% av karakteren
 • Praktisk-metodisk gruppeeksamen. Denne inkluderer individuell, muntlig eksaminering av kandidatene og det gis individuell karakter. Vektes 40% av karakteren.

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FRI-1441