vår 2021
FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium arktisk friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding.

Innhold

Emnet tar for seg friluftslivets verdigrunnlag, filosofi, kulturhistorie, praksiser, politiske og sosiale sammenhenger, forvaltning og samfunnsmessige betydning.

Emnet utdyper tematikk fra emnet IDR-0110 Examen Facultatum.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Beskrive ulike brukergrupper, tradisjoner, ferdselsformer og interessekonflikter i friluftsliv og naturbasert reiseliv.
 • Forklare friluftslivets utvikling, praksiser og trender både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.
 • Redegjøre for friluftslivets betydning i dagens samfunn, knyttet til utdanning, helse, rehabilitering og integrering
 • Kjenne til hovedtrekk i friluftslivsforvaltning og naturforvaltning
 • Relatere friluftsliv til naturopplevelse, miljøpåvirkning og økofilosofi
 • Forklare friluftsliv som et sosiokulturelt fenomen

 

Ferdigheter

 • Beskrive, identifisere og vurdere verdier og interessekonflikter knyttet til friluftsliv og bruk og forvaltning av norsk natur.
 • Redegjøre for, og vurdere allmennhetens bruk av og tilgang til natur
 • Vurdere og anvende friluftsliv som innfallsvinkel for integrering og folkehelsearbeid.
 • Gjenkjenne og fortolke vanlige ferdselsformer og naturfenomener i Finnmark
 • Gjennomføre og analysere et friluftslivsfaglig prosjektarbeid knyttet til en aktuell problematikk
 • Drøfte friluftsliv og naturguiding fra et filosofisk og sosiokulturelt perspektiv
 • Vurdere ulike friluftslivpraksiser ut fra en bærekraftig innfallsvinkel

 

Kompetanse

 • Skriftlig og muntlig formidle om friluftsliv og naturguiding ut fra et sosiokulturelt, filosofisk og forvaltningsmessig perspektiv.
 • Kritisk reflektere over ulike ferdsels og bruksformer i Norge generelt og Finnmark spesielt.
 • Vurdere dagens og morgendagens friluftsliv i et internasjonalt perspektiv
 • Drøfte friluftslivets samfunnsrelevans på ulike områder samt vurdere og analysere økologiske og forvaltningsmessige forhold.
 • Vise evne til kritisk tenkning og refleksjon i arbeid med friluftslivsfaglige problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Undervisningen og læringsaktivitetene i emnet gjennomføres i form av forelesninger, seminarer, uteaktivitet, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, studentfremlegg og veiledning. Arbeid med oppgaver er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Det kreves minimum 80 % deltakelse i undervisning organisert som seminar. Dette fremkommer i undervisningsplanen.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Gruppevis planlegging og gjennomføring av et prosjektarbeid i friluftsliv og/eller naturguiding med feltarbeid. Gruppa skal motta obligatorisk veiledning. Resultatene fra utviklingsarbeidet skal presenteres for klassen med innledning til diskusjon samt analyseres og fremstilles skriftlig i en fagtekst.

 

Eksamen og vurdering

Individuell skriftlig eksamen over fire dager som vekter 100% av karakter.

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester. Ved ikke bestått kontinuasjons/utsatt eksamen får studenten anledning til å avlegge ny eksamen samtidig med neste ordinære eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FRI-1450