vår 2021
FSK-2002 Havbruksrett - 10 stp

Sist endret: 30.06.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Studiepoengreduksjon

FH-102 Havbruksorganisasjon og havbruksrett 10 stp
FSK-2007 Juss i fiskeri- og havbruk, innføring i juridiske metoder 2 stp

Innhold

Emnet inngår i studieprogrammet akvamedisin. Kurset skal gi studentene forståelse av rettsreglene som er relevante for utøvelsen av yrket som fiskehelsebiolog, men også grunnleggende regler som gjelder drift av akvakulturanlegg og sjømatproduksjon og -sikkerhet.

Det forutsettes ikke at studentene har forkunnskaper innen juss. Emnet vil derfor gi studentene en viss forståelse av juridisk metode samt en oversikt over forvaltningsapparatet innen havbruk.   

Emnet vil ha et særlig fokus på veterinærjuridiske temaer som: forebygging, påvisning og behandling av sykdom hos fisk, hygiene, dyrevelferd, veterinærkontroller og rapportering til myndighetene. Rettslige sider ved fiskehelsebiologers autorisasjon, herunder tap av denne, profesjonsutøvelse, forvaltningsansvar og straffansvar vil også bli belyst.

De mest sentrale lover med tilhørende forskrifter det blir undervist om er: akvakulturloven av 17. juni 2005, dyrevelferdsloven av 19. juni 2009, dyrehelsepersonelloven av 15. juni 2001 og matloven av 19. desember 2003.    

Aktuelle lover og forskrifter (lovdata.no)

Lover studentene skal kjenne innholdet av:

 • Lov om dyrevelferd (LOV-2009-06-19-97)
 • Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) (LOV-2001-06-15-75)
 • Lov om akvakultur (akvakulturloven) (LOV-2005-06-17-79)
 • Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) (LOV-2003-12-19-124)

Forskrifter studentene skal kjenne innholdet av:

 • Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (FOR-2008-06-17-819)
 • Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (FOR-2008-06-17-822)
 • Forskrift om transport av akvakulturdyr (FOR-2008-06-17-820)
 • Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761)
 • Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr (FOR-2017-08-29-1318)
 • Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (FOR-2012-12-05-1140)
 • Forskrift om bruk av legemidler til dyr (FOR-2007-01-16-50)
 • Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (FOR-2009-12-18-1839)
 • Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (FOR-1998-04-27-455)
 • Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer (FOR-1996-06-28-693)
 • Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr (FOR-2009-07-03-971)
 • Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (FOR-2000-01-27-65)
 • Forskrift om journal for dyrehelsepersonell (FOR-2006-02-20-229)

Det kreves også at studentene setter seg inn i andre rettskilder som behandles i undervisningen, som forarbeider til lovene samt rettspraksis.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap: Kandidaten

 • har kjennskap til forvaltningsrett og sentrale problemstillinger i offentlig saksbehandling knyttet til havbruksnæring samt til det aktuelle forvaltningsapparatet.
 • har kunnskap om regelverket som er særlig relevant for yrket som fiskehelsebiolog samt regelverket som gjelder drift av akvakultur og sjømatproduksjon/-sikkerhet.
 • har kunnskap om rettsreglers betydning for ulike sider av utøvelse av yrket som       fiskehelsebiolog, herunder autorisasjon og tap av denne samt straffansvar.

Ferdigheter: Kandidaten

 • har ferdigheter i bruk av rettskilder som er relevant for havbruksnæringen.
 • kan tolke og reflektere kritisk over informasjon fra faglitteraturen.

Generell kompetanse: Kandidaten

kvalifiserer for arbeid innen privat og offentlig virksomhet som krever innsikt i forvaltning og lovregulering av akvakulturvirksomheter og spesialisering innen fiskehelse (f.eks. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, og fiskehelsetjeneste).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Semesteroppgave (teller 50%) og muntlig eksamen (teller 50%).

Bokstavkarakterer: A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Hjemmeoppgave (en uke) med en etterfølgende muntlig presentasjon av hjemmeoppgaven må være gjennomført og godkjent.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kun kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått muntlig eksamen på siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Semesteroppgaven må være bestått ved ordinær eksamen, og inngår i karakterberegningen etter muntlig kontinuasjonseksamen.

Ved en ny ordinær eksamen må alle deler tas på nytt.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2002