vår 2021
FYS-2500 Fysikk for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391.

Anbefalt forkunnskaper: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære. 


Innhold

Grunnleggende definisjoner og fysiske lover innen klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære: 

Klassisk mekanikk (6 sp.): Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet, oscillasjoner. 

Fluidmekanikk (1 sp.): Trykk, Arkimedes’ lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet. 

Varmelære (3 sp.): Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.


Hva lærer du

Kunnskaper 

  • Kjenner de definisjonene og fysiske lovene som inngår i emnets faglige innhold, og være klar over deres gyldighetsområde og begrensninger. 

Ferdigheter 

  • Kunne analysere et fysisk problem innen de nevnte temaene, formulere det matematisk, og om mulig løse det. 

Kompetanse  

  • Forstår hvordan de generelle fysiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner 
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Undervisning

48 t forelesninger og 24 t øvinger. Øvingsinnleveringer.   

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatoriske øvingsinnleveringer. For å få avlegge eksamen må studenten, innen fastsatte frister, ha levert inn og fått godkjent 2 av 3 obligatoriske øvinger. 

Eksamen og vurdering 

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått. Tillatte hjelpemidler under eksamen oppgis ved semesterstart. 

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FYS-2500