vår 2021
HEL-0745 Samhandling, etikk og akademiske ferdigheter i helse – og sosialfag - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på deltidsstudiet Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.  


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

 • Kan beskrive hvordan det norske helse - og velferdssystemet er organisert og hvordan oppgavefordelingen er i grove trekk.
 • Kan beskrive hvordan inkludering, likestilling, ikke-diskriminering og retten til likeverdige tjenester er av betydning for alle grupper i samfunnet.
 • Kan gi eksempler på innovasjon, nytenkning og fleksibilitet i helse - og velferdssystemet.
 • Kan forklare betydningen tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helse - og velferdstjenester.
 • Kan gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.
 • Kan beskrive sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker og helse - og velferdssystemet.
 • Kan beskrive hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan diskutere egen relasjons - og kommunikasjonskompetanse og ulike roller som inngår i et tverrfaglig samarbeid.
 • Kan bidra med egen- og anerkjenne andres kunnskap og kompetanse i løsning av samarbeidsprosjekter i grupper.
 • Kan anvende etiske teorier og begreper opp mot konkrete problemstillinger.
 • Kan gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.
 • Kan oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere over hvilke former for felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helse - og velferdssystemet.
 • Kan reflektere over hvordan egne verdier og måte å kommunisere på kan påvirke møte med andre.
 • Kan formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Gruppearbeid, tverrprofesjonelt hvis mulig.
 • Forelesninger
 • Egenstudier
 • Seminar


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått. Eksamensoppgaven vil være tilgjengelig for studenter ved vurderingsmelding til emnet. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav:

 • Gruppediskusjon og fremlegg på seminar knyttet til temaene kommunikasjon og etikk basert på praksisbesøk og samtale med pasient, eller videoer som ligger i Canvas.
 • Skriftlig innlevering akademisk tekstforståelse og akademisk skriving

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-0745
 • Tidligere år og semester for dette emnet