vår 2021
HEL-1000 Grunnleggende helse- og helsetjenestekunnskap - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 

Innhold

Helse og helsetjenester er et felt med stadig økende kompleksitet. Helse er ikke bare fravær av sykdom. For å fremme helse må man kjenne til sammenhengen mellom helse, sykdom og samfunn og kunne forklare hvordan menneskets helse og livssituasjon påvirkes av samfunnsmessige forhold.

 

Kunnskap om helsevesenets oppbygging og organisering er en forutsetning for å betjene helsesektoren med teknologisk kompetanse og tjenesteytende funksjoner. Emnet fokuserer særlig på betydningen av samhandling på ulike nivå og tverrprofesjonelt samarbeid i team. Emnet omhandler også effektivitetskrav, prioriteringer og mål for helsetjenesten.

 

Biomedisinsk etikk og juridiske prinsipper setter krav til pasienters medvirkning, sikkerhet og rettigheter. Emnet vektlegger på hvordan verdier og verdivalg ligger til grunn for prioriteringer i helsetjeneste og helsepolitikk.[LGF1] 

 [LGF1]Skildres i forhold til det øvrige programmet, dvs hvordan det inngår ..


Hva lærer du

Studentene skal etter bestått emne kunne:

 

Kunnskaper

 • Gjøre rede for begrepene helse, sykdom og samfunn
 • Beskrive og diskutere demografiske forhold av betydning for planlegging og iverksetting av helsetjenester
 • Identifisere og diskutere vesentlige trekk i dagens helsetjeneste med særlig vekt på pasientsentrert praksis
 • Gjøre rede for oppbygging og organisering av dagens helsetjeneste og dens profesjoner med særlig vekt på kvalitetssikring og pasientsikkerhet
 • Beskrive historikk og relevans for biomedisinsk etikk og forklare de viktigste etiske prinsippene.
 • Beskrive og diskutere sammenhenger mellom helsepolitikk, helseprofesjonene og pasienters behov

 

Ferdigheter

 • Vurdere om praktiske og konkrete problemstillinger er i samsvar med etiske prinsipp som pasientautonomi, rettferdig fordeling, ikke skade og nytte
 • Vurdere betydningen av samhandling mellom ulike aktører i tverrprofesjonelle team og mellom ulike kompetansemiljøer i utvikling av helsetjenestetilbudet
 • Identifisere og diskutere sammenhenger mellom helse, sykdom og samfunn
 • Diskutere verdier og verdivalg som ligger til grunn for prioriteringer i helsetjenesten

 

Generell kompetanse

 • Selvstendig vurdere hvor helseteknologisk kompetanse er relevant
 • Evne til å samarbeide og konstruktivt bidra i tverrprofesjonelle team innen helsesektoren


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, webbasert materiale og eksamensforberedelse i gruppe.

Eksamen

80% obligatorisk fremmøte

Aktiv deltagelse i gruppearbeid og seminar

Alle arbeidskrav må være oppfylt før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Vurdering:

Hjemmeoppgave over oppgitt tema på maks 2500 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse og referanser.

Vurderingsuttrykket er bokstavkarakter A-F der F er ikke bestått. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-1000