vår 2021
HIS-1001 Europa formes - fra år 1000 til 1500 - 10 stp

Sist endret: 25.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i historie, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 historie. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner - lavere grad, etc.


Studiepoengreduksjon

HIS-1111 Arctic Norway and the Barents Region - Aspects of history 1 stp

Innhold

Emnet omhandler framveksten av en europeisk identitet. Det var under middelalderen at spirene til dagens europeiske nasjonalstater ble først sett, og her så en også starten på den økonomiske transformasjonen som førte fram til det moderne industrisamfunnet. Emnet ser på den norske utviklingen i denne perioden.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale tema og problemstillinger innenfor fagområdet
  • europeisk historie i perioden 1000-1500
  • norsk historie i perioden 1000-1500
  • historiks forskning og debatt om perioden 1000-1500

Ferdigheter

Studenten kan:

  • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Undervisningen skjer gjennom forelesninger og kollektiv veiledning i samband med skriving av en oppgave. Omfanget av undervisning tilsvarer minst 40 timer.

Undervisning som er gitt i løpet av semesteret blir regnet som del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studentene skriver en oppgave på ca. 2000 ord, som er obligatorisk for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av: 4-timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HIS-1001