vår 2021
HIS-2001 Historie sett i lys av kildene - 10 stp

Sist endret: 25.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk kjernemodul i bachelorprogrammet i historie og lektorprogrammet i historie. Egner seg ellers i lærerutdanninga, for enkeltemnestudenter og/eller som støtteemne for studenter innafor religionsvitenskap, arkeologi, kunsthistorie, antikkens kultur, andre humanistiske fag og/eller samfunnsvitenskap.

Opptakskrav

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i historie

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner - lavere grad.


Studiepoengreduksjon

HIS-2021 Historie sett i lys av kildene 5 stp

Innhold

Emnet gir en introduksjon til arbeidet med historiske kilder. Studentene møter aktuelle kildekategorier fra ulike historiske perioder, som: - sagaer, lover og diplomer (middelalderbrev) - jordebøker, manntall, og skattelister - tingbøker og skifteprotokoller - kirkebøker og folketellinger - offentlig statistikk - brev, dagbøker og private arkiv - aviser - bilder - muntlige kilder - digitale kilder

Det fokuseres på:

1) hvilke spørsmål kan ulike kildetyper bidra til å belyse, og hvilke utfordringer og muligheter åpner de ulike kildetypene for?

2) trekk ved opphavssituasjonen til de ulike kildetypene

3) hvor de ulike kildene og kildeseriene finnes/hvordan finne fram til og i dem?

Emnet gir og en innføring i lesning av gotisk håndskrift (nygotisk paleografi), rådende i sentral-Europa/Norden fra ca. 1500 til siste halvdel av 1800.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale kildekategorier innenfor fagområdet
  • hvilke spørsmål ulike kildetyper kan bidra til å sette lyset på og presentere trekk ved opphavssituasjonen til ulike kildekategorier
  • hvor de ulike kildeseriene finnes og hvordan en finner fram til dem og finner fram i dem.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere og trekke egne slutninger ut fra aktuelle kildekategorier fra ulike historiske perioder
  • drøfte digitaliseringas utfordringer og muligheter i arbeid med historiske kilder
  • kjenne igjen og tyde gotisk håndskrift

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Forelesinger, seminarer og kollektiv veiledning i forbindelse med skriving av hjemmeoppgave. Omfanget av undervisning tilsvarer omtrent 36 timer, der 12 timer utgjør et eget kurs i gotisk skrift.

Undervisning som er gitt i løpet av semesteret blir også regnet som del av det kunnskapsgrunnlaget studenter kan prøves i til eksamen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 3 timers prøve i gotisk skrift.

Eksamen består av: En hjemmeeksamen på ca. 3000 ord skrevet i løpet av en uke, og en justerende muntlig eksamen, som sammen med oppgaven blir vurdert samlet etter bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HIS-2001