vår 2021
JMO-3003 Jordmorfag ved normale og avvikende forhold - 5 stp

Sist endret: 12.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: bestått JMO-3002


Obligatorisk forkunnskapskrav

JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet

Innhold

Jordmors ansvarsområde og funksjon

Emnet bygger videre på tema fra 1. semester. Emnet omhandler avansert og komplisert jordmorfag knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og det nyfødte barnet. Jordmor som profesjon, yrkesetikk, faglig ledelse og grunnlagstenking i jordmorfag inngår.

Grunnleggende og spesielle fag

Obstetrisk patologi og kompliserte tilstander, psykisk helse og uhelse, psykologiske og sosiale faktorer, farmakologi og pediatri (0-6 uker)

Akademisk kompetanse og kunnskapsgrunnlag i jordmorfag

Emnet vektlegger refleksjon over praksisopplevelser, kritisk holdning til kunnskapsgrunnlag for faglige vurderinger og ulike modeller for kvalitetsforbedring og nytenking


Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten

• spesialisert kunnskap i obstetrisk patologi, herunder diagnosekriterier, observasjoner og tiltak i svangerskap, under fødsel og i barseltid

• spesialisert kunnskap i medikamenter brukt innen fødselsomsorgen, herunder virkningsmekanismer og bivirkninger

• avansert kunnskap i hvordan ulike sosiale faktorer, psykisk helse og uhelse kan arte seg i svangerskap, under fødsel og barseltid

• spesialisert kunnskap i ledelse og kommunikasjonsteknikker i akutte og/eller uventede hendelser i svangerskap, under fødsel og i barseltid

• spesialisert kunnskap i kommunikasjons- og veiledningsteknikker for faglig refleksjon og diskusjon

Ferdigheter: Studenten kan

• gjennomføre prosedyrer for handling og samhandling i akutte hendelser i jordmorfag i simulerte øvingssituasjoner

• kritisk vurdere kunnskapsgrunnlag og ulike kunnskapskilder i jordmorfag

• reflektere kritisk over egen og andres praksiserfaringer i reflekterende team

• gjennomføre trinnene 1-4 i KBP og se dette i sammenheng med kvalitetsforbedring, nytenking og innovasjonsprosesser

Generell kompetanse: Studenten kan

• anvende kunnskap i støttefag som anatomi og fysiologi i redegjørelse for normalitet og patologi innen pediatri (0-6 uker), obstetrikk og jordmorfag

• identifisere, analysere, innhente relevant kunnskap, drøfte og foreslå løsninger på jordmorfaglige problemstillinger og utfordringer


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil som hovedregel være norsk. Det kan forekomme undervisning på svensk, dansk og engelsk

Eksamen og arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk


Undervisning

Det veksles mellom forelesning, seminar, e-læring, gruppearbeid, selvstudie og ferdighetstrening.

Eksamen

Forkunnskapskrav: bestått JMO-3002

Eksamen:

Individuell skoleeksamen, 6 timer

Vurderingsuttrykk Bestått / ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått eksamen arrangeres det ny eksamen påfølgende semester


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: JMO-3003