vår 2021
KVE-2950 Bacheloroppgave i kvensk språk og kultur - 10 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i kvensk og finsk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven i kvensk språk og kultur er en skriftlig akademisk oppgave under veiledning. Tema for oppgaven velges i samråd med en faglærer, og skal inkludere inledning, behandling og konklusjoner. Studenten kan velge tema innen kvensk språk, litteratur eller kultur.

Bacheloroppgaven kan skrives på kvensk eller på norsk. Emnet skal styrke evnen til selvstendig prosjektplanlegging, -utvikling  og -gjennomføring, samt tekstproduksjon i tråd med standarder i akademisk skriving.

Tema for oppgaven, problemstilling, pensum og en første skisse til disposisjon skal diskuteres med veileder.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

•    innsikt i relevant forskningsmetode

•    overblikk over noen sentrale teoretiske perspektiver og tolkningsmetoder innen minoritetsforskning •    dybdekunnskap om et selvvalgt tema innen kvensk språk, litteratur eller kultur

Ferdigheter

Studenten kan:

•    benytte relevant teori og forskningsmetode for å analysere en spesifikk problemstilling

•    planlegge og utforme et avgrenset akademisk prosjekt under veiledning

•    plassere forskning av kvener og andre etniske minoriteter i en sosial- og minoritetshistorisk kontekst

Kompetanse

Studenten kan:

•    sette en problemstilling i et teoretisk perspektiv

•    reflektere over valg av teori og metode i analysen av problemstillinger som omhandler kvensk språk, litteratur eller kultur

•    presentere et faglig innhold med god framstillingsform og på korrekt og fagspesifikt språk

•    bruke kvalitetssikrede kilder som er sentrale for faget

•    behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Bacheloroppgaven kan skrives på kvensk eller på norsk.

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    Prosjektskisse som inkluderer kommentert utvalg av litteratur (ca. 3-5 sider) leveres i begynnelsen av semesteret.

Eksamen består av:

•    Bacheloroppgave over selvvalgt emne med et omfang på ca. 12-15 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1.5 linjeavstand, 2.5 cm marg.

Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En bacheloroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-2950