vår 2021
LER-3150 Masteremne i engelsk didaktikk: Lesere og narrativer: fra klassikere til populærkultur - 15 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i engelsk.

Innhold

Masteremnet videreutvikler studentens evne til å fortolke, vurdere og bruke tekst i undervisning. Det gir studenten dypere kunnskaper i teorier om litteratur og lesing i møte med didaktisk og praksisorientert forskning, og gir studenten grunnlag for å formulere og sluttføre en større forskningsoppgave i skjæringspunktet mellom disse forskningsfeltene. Emnet inneholder klassiske og populærkulturelle tekster fra ulike epoker og kontekster, og utforsker hva som er og bør være lærerens, engelskfagets og skolens posisjon i spenningsfeltet mellom tradisjon og samtidens tekster. Emnet følger to teoretiske spor i litteraturforskningen: 1) teorier om lesing, fortolkning og tekstforståelse, og 2) teorier om fortellingsstruktur og retorikk. Dette teorigrunnlaget danner utgangspunkt for bl.a. utforsking av ulike teksttyper (hvordan går motiver og strukturer igjen på tvers av ulike kulturuttrykk?), klassifisering av tekster (hva kjennetegner kanoniske tekster? Hvor går skillet mellom «høyt» og «lavt» i kulturen?) og for diskusjoner rundt betydningen av fortolkningsfellesskap og lesekontekster i skolen og i samfunnet forøvrig.  Disse spørsmålene knyttes opp til den grunnleggende diskusjonen rundt engelsk som «danningsfag» eller «redskapsfag».

Veiledet akademisk skriving på engelsk er et sentralt element i dette emnet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om sentrale og innflytelsesrike teorier om lesing og forståelse av tekster
 • gode kunnskaper om utvalgte litteraturhistoriske og kulturhistoriske perioder
 • dyp forståelse av teksters rolle i undervisning i språkfag sett fra ulike fagdidaktiske perspektiv
 • forståelse av teksters rolle i undervisning i språkfag i henhold til gjeldende og tidligere læreplaner

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke nyanserte og bevisste kriterier for valg av tekst i forskjellige pedagogiske sammenhenger i engelskundervisning
 • analysere litterære og andre tekster ut fra ulike teoretiske perspektiver
 • forberede, planlegge og tilrettelegge for lesing av, diskusjon og skriving om ulike tekster tilpasset pedagogisk kontekst og tekstenes egenart
 • skrive og redigere avanserte akademiske tekster på engelsk
 • beherske skriftlig engelsk på et høyt nivå tilpasset ulike kontekster

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • begrunne ulike tilnærminger til tekstbasert undervisning i engelsk ut fra litteraturteoretiske og fagdidaktiske posisjoner
 • bruke et vidt spekter av tekster for å oppnå konkrete læringsmål i engelskfaget


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk.

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer, i tillegg til forelesninger og seminarer. Gjennom studiet legges det opp til at både faglig kunnskap, språkferdigheter og fagdidaktisk kompetanse utvikles gjennom utprøving i praksis.

Antall undervisningstimer vil utgjøre om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • To skriftlige oppgaver på ca. 1500 ord hver (unntatt referanser) basert på oppgitt emne innen tekstanalyse, litteraturteori, retorikk og/eller tekstdidaktikk. Det gis veiledning underveis.
 • En skriftlig oppgave på ca. 1500 ord (unntatt referanser) basert på en selvvalgt problemstilling knyttet til tekstdidaktikk. Det gis veiledning underveis.

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn gjelder også følgende arbeidskrav:

 • Med utgangspunkt i praksismappen og vurderingsrapportene skal det utarbeides en sammenhengende tekst (1000-1500 ord) hvor man anvender faglitteratur for å reflektere over ens faglige utvikling som lærer i masterfaget

Eksamen består av:

 • En mappe med to av oppgavene som studenten bearbeider arbeidskrav: totalt 3000 ord, unntatt referanser. Mappetekstene velges ut av studenten.

Mappeeksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3150
 • Tidligere år og semester for dette emnet