vår 2021
LER-3151 Masteremne i engelsk didaktikk: Språklæring, flerspråklighet og didaktikk - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i engelsk.

Søknadskode 186 5000


Innhold

Emnet bygger videre på kunnskapen fra emnene på 1000- og 2000-nivå ved å gå dypere inn i temaene språklæring, flerspråklighet og språkdidaktikk. Gjennom lesing av forskningslitteratur blir studentene kjent med viktige forskningsspørsmål og forskningsfunn innen engelsk fagdidaktikk og deres implikasjoner for språkundervisning. I tillegg videreutvikles studentenes skrivekunnskaper og skriveferdigheter, med fokus på akademisk skriving. Det er ei viktig målsetning at studentene skal tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne formulere en relevant problemstilling og skrive en praksisnær mastergradsoppgave i engelskdidaktikk.

Eksempler på aktuelle problemstillinger er:

 • Hvordan lærer vi egentlig språk?
 • Hva er forskjellen på å lære sitt morsmål og å lære et fremmedspråk? Hvorfor er det så vanskelig å bli ordentlig flink i et fremmedspråk?
 • Hvorfor har elever med bakgrunn fra ulike språk forskjellige typer problemer med engelsk? Hvilke språktrekk er det vanlig for elever fra ulike språkgrupper å ha problemer med?
 • Kan elever med ikke-norsk bakgrunn ha nytte av at engelsklærere (og andre språklærere) har kunnskaper om språk generelt (språktypologi)?
 • Bruker elever som har lært et fremmedspråk andre strategier enn de som lærer et fremmedspråk for første gang, og betyr dette i så fall at man bør undervise i engelsk på ulike måter avhengig av om elevene kan ett eller to (eller kanskje flere) språk fra før?
 • Hvordan lærer man språk mest effektivt, og hvilke implikasjoner bør dette ha for språkundervisninga? Er for eksempel CLIL-basert undervisning (Content & Language Integrated Learning) noe man bør vurdere å bruke mer? Og trenger vi eksplisitt språkundervisning?
 • Hvordan underviser man i engelsk andre steder i verden? Har vi noe å lære av dem?
 • Hvilke utfordringer møter elever som har lese- og skrivevansker i engelsk?


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avanserte kunnskaper om hvordan man lærer språk, med fokus på andre- og tredjespråkstilegnelse og barn og unge
 • kunnskaper om språktypologi og om hvordan ulike språklige bakgrunner gir opphav til ulike typer språkproblemer
 • solide kunnskaper om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • kjennskap til hvordan man underviser i engelsk i andre land
 • kunnskaper om hvordan språkvansker kommer til uttrykk i engelskfaget
 • gode kunnskaper om sentrale problemstillinger innen engelsk fagdidaktikk 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke engelsk språk sikkert og funksjonelt både muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangre og med sammenheng, flyt og presisjon
 • formidle sin kunnskap om språklæring og flerspråklighet til både elever på trinn 5¿10/ 1-7 og til kolleger
 • tilrettelegge engelskundervisninga for ulike grupper, inkludert flerspråklige elever
 • kritisk vurdere forskningslitteratur og formulere en relevant problemstilling innen engelsk fagdidaktikk

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • vedlikeholde og utvikle egen språklige og faglige kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning
 • skrive en veiledet akademisk tekst med god struktur og i henhold til vanlige konvensjoner for akademisk skriving


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk.

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer, som forelesninger, seminarer, gruppe- og prosjektarbeid, muntlige presentasjoner og prosesskriving. Det vil legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert digitale arbeidsformer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • tre skriftlige innleveringer, hvorav en er utkast til semesteroppgave som skal godkjennes av faglærer.
 • én muntlig presentasjon

Ved studiestart spesifiserer faglæreren omfang og innhold på innleveringene og om arbeidet skal utføres i grupper eller individuelt.

Eksamen består av:

 • Veiledet semesteroppgave (3000-4000 ord, referanser unntatt), som det gis tilbakemelding på.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3151
 • Tidligere år og semester for dette emnet