vår 2021
MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi - 18 stp

Sist endret: 07.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i andre studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet går på vårsemesteret og avsluttes med skriftlig eksamen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell og analytisk kjemi, MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Studiepoengreduksjon

BIOIN-107-B Medisinsk mikrobiologi 18 stp

Innhold

Generell og spesiell medisinsk mikrobiologi (bakterier, virus og sopp). Medisinsk relevante mikroorganismer. Mikroorganismers nomenklatur, struktur, metabolisme, og vekst/replikasjon. Dyrkningsmedier. Normalflora, smittekjeden, infeksjonspatogenese, og bakterielle toksiner. Sykehusinfeksjoner. Antimikrobielle midler, vaksiner, og resistensutvikling. Mikrobiell genetikk.

Prøvebehandling. Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse av utvalgte mikroorganismer. Manuell og automatisert analysering. Utvalgte analyseprinsipper og metoder som brukes i diagnostikk. Kvalitetsutvikling og intern kontroll. Helse, miljø og sikkerhet innen medisinsk mikrobiologi.

Intern og ekstern praksis.

Ekstern praksis kan gjennomføres på andre steder enn i Tromsø.

For at studenter skal kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg), må aktuelle arbeidskrav være godkjent


Hva lærer du

Etter endt kurs skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Gjøre rede for generell oppbygning/struktur, morfologi, klassifisering, og vekst/replikasjon av bakterier og virus.
 • Beskrive viktige agensegenskaper hos noen av de vanligst forekommende humanpatogene mikroorganismer og forklare hvordan disse kan forårsake sykdom.
 • Beskrive dyrkningsmetoder og prinsippet for grunnleggende tester som brukes for identifikasjon av utvalgte mikroorganismer.
 • Gi eksempler på de vanligste hovedgrupper av antibiotika, antivirale midler og vaksiner samt beskrive generelle virkningsmekanismer for disse.
 • Beskrive ulike resistensmekanismer og spredning av resistens.

Ferdigheter:

 • Analysere forskjellige prøvematerialer for påvisning av mikroorganismer.
 • Dyrke og identifisere uvalgte humanpatogene mikroorganismer,
 • Anvende og utføre grunnleggende tester i identifisering av utvalgte mikroorganismer i tråd med gjeldende kvalitetssikrings- og laboratorieprosedyrer.
 • Vurdere og tolke analyseresultater fra mikrobiologiske undersøkelser i forhold til metodenes begrensninger og feilkilder.
 • Vurdere hvilken betydning funn av ulike mikroorganismer kan ha i forskjellige typer prøvemateriale.
 • Utføre resistensbestemmelse av bakterier.
 • Utføre arbeidet på en forsvarlig måte slik at smittevernet ivaretas og etter gjeldende HMS-regler.

 

Generell kompetanse:

 • Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe.
 • Innhente og bruke relevant informasjon i faglig sammenheng.
 • Formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Dette emnet er et praktisk emne der 5,5 studiepoeng er intern laboratoriepraksis og 3,5 studiepoeng er ekstern laboratoriepraksis. I tillegg gis undervisning i form av forelesninger, seminar, og gruppearbeid. Studentene må også arbeide med arbeidskrav i emnet.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet.

Eksamen består av en fem timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bokstavkarakterer A-F,  der F er ikke-bestått.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan ta eksamen i emnet:

 • Innlevering/presentasjon av to arbeider (individuelt/gruppearbeid).
 • Godkjent intern og ekstern praksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 18
 • Emnekode: MBI-2104