vår 2021
MED-1704 Legemiddelregning - 1 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Legemiddelregning er et isolert fag med særskilte nasjonale føringer for å skape likhet på tvers av utdanninger og institusjoner. Korrekt forståelse for beregning av legemidlenes "dose, mengde og styrke" er kjernen i emnet.

Emnet er essensielt for å sikre en forsvarlig administrering av legemidler.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

  • gjøre rede for sentrale begreper i legemiddelregning.
  • anvende matematiske metoder som ligger til grunn for legemiddelregning.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • utføre nøyaktig og nødvendig legemiddelregning.

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • handle etisk forsvarlig i problemstillinger knyttet til legemiddelregning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Kvalifiserende regneoppgaver i form av flervalgsoppgaver innen angitt tid før eksamen.

Det må ikke værer mer enn et studieår mellom godkjent arbeidskrav og påberegnet eksamen.

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen: 3 timer som vurderes med bestått / ikke bestått.

Hjelpemidler: Kalkulator utlevert fra universitetet.  For å bestå eksamen må studenten levere en feilfri besvarelse.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon.

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 2.studieår.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 1
  • Emnekode: MED-1704