vår 2021
MED-1706 Traumatologi - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir studentene kunnskap om skademekanismer, skadeomfang og skadeprosesser i kroppen, og det etableres kompetanse knyttet til undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt skadde pasienter.

Emnet gir kompetanse som er avgjørende for å gjøre gode vurderinger og valg knyttet til prioritering-, behandling- og transportbehov av skadde pasienter.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for skademekanikk, -kinetikk og -energi og betydning for skadene og skadeprosessene som oppstår hos pasienter.
 • forklare organiseringen av det norske traumesystemet.
 • drøfte anamneseopptak, undersøkelsesmetodikk, prehospital diagnostikk og tiltak til skadde pasienter.
 • forklare og evaluere ulike arbeidsmetoder, tiltak og bruk av medisinsk-teknisk utstyr hos skadde pasienter.
 • gjøre rede for spesielle hensyn knyttet til yngre og eldre traumepasienter.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • uføre åsteds/situasjonsbedømmelse og systematisk og målrettet primær- og sekundærundersøkelse basert på skadetype og -mekanikk.
 • utføre korrekt intervensjon og behandlingstiltak alene og i samarbeid med annet helsepersonell.
 • vurdere nødvendig behandlingsnivå for pasienten(e), inkludert transporttaktiske valg, basert på pasientens behov, sykehusenes kapasitet og den operative situasjonen for øvrig.
 • vurdere sammenheng mellom skademekanismer og funn på pasienten i en rettsmedisinsk sammenheng.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over den samfunnsmessige betydningen av ulykker og skader har i Norge og andre land.
 • gjengi aktuelle kliniske retningslinjer og vitenskapelige artikler innen prehospital traumatologi.
 • delta aktivt i skadeforebyggende- og holdningsskapende arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening. 

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80% deltagelse i studiegrupper
 • 1 x praktisk arbeidskrav

Eksamen:

En skriftlig skoleeksamen: 4 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 2.studieår.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MED-1706