vår 2021
MED-2703 Psykisk helse, rus og avhengighet - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi forståelse for og handlingskompetanse i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk.  Det er også et formål å etablere et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis.  Emne skal særlig ha fokus på akutte tilstander.

Konteksten er i all hovedsak prehospital, men studentene skal også lære om hvordan psykiske helsetjenester fungerer i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Gjennom studiet gjøres du kjent med ulike forståelsesmodeller behandlingsmetoder og sentrale begreper, samt gis innblikk i relevant teori og forskning.

Psykisk helse, rus og avhengighetsproblematikk fått økt oppmerksomhet i samfunnet og innen akuttmedisinske tjenestene de senere årene.  Kunnskap om og forståelse for psykiske lidelser, rus- og avhengighet er en viktig del av paramedisinerens yrkesutøvelse.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • vise forståelse og kunnskap i forhold til aktuelle psykiske lidelser, selvskading og selvmord.
 • vurdere tegn og symptomer knyttet til uavklarte tilstander som skyldes somatisk sykdom, rusbruk og/eller psykisk lidelse.
 • gjøre rede for akutte ruslidelser, rusmiddelavhengighet og rusrelaterte sykdommer, herunder kombinasjon rus- og psykiatrilidelser (ROP-lidelser).
 • vise kunnskap knyttet til omfang, forståelsesmodeller og behandlingsmetoder innen psykisk helse og rusomsorg.
 • forklare lovregulering knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • ivareta mennesker i akutt psykisk krise på en god måte.
 • observere og kommunisere med pasienter og dermed kjenne igjen tegn på psykiske lidelser og ruslidelser.
 • identifisere tilstander med alvorlig rusmiddelmisbruk som overdose og alkoholforgiftning med akutt fare for liv og helse.
 • identifisere tilstander eller situasjoner med alvorlig selvskading og fare for selvmord.
 • ivareta egen- og pasientsikkerhet, samt kunne anvende kommunikasjonsteknikk.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over etiske og juridiske problemstillinger, spesielt knyttet til frihetsberøvelse og bruk av tvang.
 • gjenkjenne og håndtere situasjoner der pasienter utgjør fare for eget liv og/eller andres liv og helse.
 • kjenne til konsekvenser av rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.
 • ivareta pasienter og pårørende og sikre at aktuelle instanser blir involvert.
 • utvikle god paramedisinsk praksis basert på tverrprofesjonelt samarbeid og erfaringsutveksling, samt erkjenne viktigheten av forebyggende innsats.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80% deltagelse i studiegrupper
 • 1 skriftlig arbeidskrav
 • 1 praktisk arbeidskrav

Eksamen:

Individuell skoleeksamen: 4 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MED-2703