vår 2021
MED-2704 Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet forbereder studentene på samhandling med en rekke kommunale helseprofesjoner og gir en oversikt over kommunehelsetjenestens muligheter og begrensninger.  Kunnskap, ferdigheter og metodikk tilpasses pasienter med problemstillinger av lavere eller moderat alvorlighet.

Et betydelig antall pasienter som innledningsvis defineres i kategoriene "akutt" og "haste" får endret prioritet etter undersøkelse, og enkelte faller i en "gråsone" da de er komplekse og uavklarte.  Paramedisinere har en rolle i å observere, vurdere, behandle og sortere disse i samarbeid med kommunehelsetjenesten, for eksempel fastleger og legevaktleger.  Det er derfor viktig at paramedisinere har tilstrekkelig breddekompetanse, herunder kunnskap og ferdigheter knyttet til allmenn- og legevaktmedisin, og kunnskaper og ferdigheter som letter kommunikasjonen med samarbeidende tjenester.

Emnet har til hensikt å gi ambulansetjenesten et proaktivt og "blålys-slukkende" verktøy, som et supplement til den mer tradisjonelle blålysmedisinen.  Det er et mål at paramedisinere i tillegg til og ta "sykehuset" ut til pasienten, i økt grad også skal fungere som legevaktens forlengede arm ut i kommunene og observere, gi tilbakemeldinger og samarbeide om diagnostiske og terapeutiske tiltak.

Emnet gir kompetanse innen et nytt og viktig område for ambulansetjenesten og forberede studentene til kommunepraksis i spesialpraksis på tredje studieår.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for primærhelsetjenestens epidemiologi, helseprofesjoner og organisering.
 • beskrive spesifikke legevaktstilstander, alvorlighetsgrad og rett terskel for innleggelse.
 • beskrive pasienter med økt risiko for sykdommer og skader, samt anvende kunnskap om forebygging.
 • gjøre rede for ulike diagnostiske verktøy i primærhelsetjenesten og legevakt.
 • forstå muligheter og plikter knyttet til samhandling med lege og andre helseprofesjoner i gitte situasjoner, herunder særlig fastlegekontor, legevakt, hjemmetjeneste og avstandskonsultasjon.
 • gjøre rede for spesielle utfordringer knyttet til barn og eldre i en allmenn- og legevaktsmedisinsk kontekst.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • i samarbeid med personell i primærhelsetjenesten utføre målrettede og kompetente vurderinger knyttet til undersøkelse, behandling og prioritering av pasienter med akutte og kroniske, lette og alvorlige sykdommer og/eller skader.
 • innhente og anvende kunnskap om pasientens hverdag, livsvilkår og risiko for sykdom i problemløsning knyttet til kliniske problemstillinger, herunder identifisere behov for kommunal oppfølging.
 • vise til relevante diagnostiske ferdigheter og handlinger innen primærhelsetjenesten og legevakt.
 • klargjøre og rapportere problemstillinger i pasientens situasjon på en strukturert og effektiv måte for å fremme tverrprofesjonell samhandling til pasientens beste.
 • bidra til håndtering og forebygging av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom samarbeid med lokale aktører.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over begrensninger i egen kompetanse, men samtidig også muligheter til å komplementere andre yrkesgruppers kompetanse.
 • arbeide selvstendig og i gruppe, herunder samhandle med samarbeidspartnere i det kommunale helsetjenesten.
 • reflektere over forebygging, både på individnivå og i samfunnsperspektiv.
 • reflektere over viktigheten av og anvende tilbakemelding om egen prestasjon til videre kunnskapsinnhenting, ferdighetstrening og personlig utvikling.
 • sikre tilstrekkelig oppmerksomhet og respekt for pasientens ønsker og rett til medbestemmelse ved diagnostiske tester og behandlinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80% deltagelse i studiegrupper
 • 1 teoretisk arbeidskrav
 • 1 praktisk arbeidskrav

Eksamen:

Individuell skoleeksamen: 4 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MED-2704