vår 2021
MED-2705 Ambulanseoperativt arbeid - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Ambulansetjenesten er en av samfunnets essensielle ressurser i håndtering av alvorlige og store ulykker, kriser og katastrofer.  Det medisinske mandat utføres under til dels krevende, uoversiktlige og varierte betingelser.  Dette stiller store krav til vurderings-, løsnings- og handlingskompetanse.

Ambulanseoperativt arbeid omhandler primært det operative aspektet ved prehospitalt akuttmedisinsk arbeid og hvordan ambulanseoppdrag løses på en sikker, effektiv og velorganisert måte.

Emnet tar for seg teori og praksis knyttet til forberedelse, innsats og etterarbeid ved vanlige ambulanseoppdrag samt større og mer krevende hendelser, herunder samhandlingen med andre helseressurser og redningsarbeidere.  Emnet fokuserer på oppbygging og organisering av redningstjenesten i Norge, egensikkerhet, skarpe oppdrag og generelt skadestedsarbeid.

Studentene gis også ressurser for å håndtere og optimalisere egen mental og fysisk helse, og opplæring i utrykningskjøring og radiokommunikasjon.

Emnet gir svært viktig operativ kunnskap og bygger en avgjørende ramme omkring den medisinske virksomheten som studentene må beherske for effektiv og sikker gjennomføring av ambulanseoppdrag.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for egensikkerhet spesielt og sikkerhet generelt ved operativt ambulansearbeid.
 • vise inngående kunnskap om kommunikasjon, samarbeid og ledelse på alle nivåer på både større og mindre ulykkessteder/åsteder.
 • vise inngående kunnskap om den prehospitale akuttmedisinske beredskapen og grunnleggende kunnskap om oppbyggingen av redningstjenesten i Norge.
 • vise kunnskap om beredskapsplanlegging, farlig gods og farlige stoffer, inkludert avansert smittevern, CBRNE-kunnskap, PLIVO og har kunnskap om urban redning og redningsoppdrag i ulendt og vanskelig terreng.
 • gjøre rede for triage ved masseskade situasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bekle rollen som "innsatsleder helse" og organisere skadested med de nødvendige sikkerhets- og logistikkvurderinger i henhold til nasjonale retningslinjer.
 • inngå i samvirke med andre nødetater ved skadestedsarbeid, og opptre hensiktsmessig på et åsted ved alvorlig smittsom sykdom eller mistanke om kriminell handling.
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere en ambulanseoperasjon i samsvar med gjeldende lovverk, rammebetingelser og retningslinjer, samt evaluere operasjonen i ettertid.
 • benytte radio- og kommunikasjonsutstyr, samt føre et utrykningskjøretøy sikkert, effektivt og tillitsvekkende.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge, fremvise risikobevissthet, gjennomføre og dokumentere en ambulanseoperasjon.
 • lede og organisere helsepersonell ved skadestedsarbeid.
 • reflektere omkring ulike utfordringer knyttet til egen fysikk og mentale helse i forhold til prehospitalt akuttmedisinsk arbeid, og håndtere disse på en best mulig måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, praktiske øvinger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening,samt oppgaver og veiledning på nett.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80% deltagelse i studiegrupper
 • Utrykningssertifikat (kode 160)
 • 1 praktisk arbeidskrav

Eksamen:

Individuell skoleeksamen: 4 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MED-2705