vår 2021
MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner - 10 stp

Sist endret: 18.06.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

MFA-2001 Skipsteknologi - hydrostatikk og skrog 10 stp
MS527 Skipsteknologi 10 stp

Innhold

 • Gjeldende regelverk
 • Skrogets konstruksjon
 • Arkimedes lov
 • Hydrostatikk
 • Statisk stabilitet og likevekt
 • Dynamisk stabilitet
 • Skrogbelastinger
 • Tap av stabilitet og oppdrift


Anbefalte forkunnskaper

MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1011 Anvendt mekanikk, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • har kunnskap om IMO konvensjoner, koder, regelverk og krav til skipets konstruksjon, drift og stabilitet.
 • har teoretisk og praktisk kunnskap og beregningsferdighet til å utføre relevante operasjoner med og på et fartøy på en sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte, ut fra stabilitets-, trim- og skrogbelastningshensyn.
 • har kunnskap om virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet
 • Kunnskap og ferdighet til prosedyrer for inspeksjon av skader og mangler som forekommer under ulike driftsforhold.
 • har kunnskap om virkningen av last og laste- og losseoperasjoner på trim og stabilitet.
 • har kunnskap om forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet.
 • har kunnskap om effekten en skrogskade/vanninntrenging har på skipets trim og stabilitet.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan ut fra matematiske beregningsstrategier beregne skipets undervannsvolum, volummomenter, vannlinjeareal, arealtreghetsmomenter, usymmetriske senterlinjer og plassering av tyngde- og flotasjons sentrer.
 • kan ut fra praktiske lab-forsøk beregne skipets stabilitet, kondisjon og flyteevne ut fra gitte forutsetninger, både med og uten vanninntrenging.
 • kan identifisere deler av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet
 • kan prosesser rundt kontroll og inspeksjon av skipet.
 • kan praktisk bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning.
 • har praktisk kjennskap til og kan bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har kunnskap om skipets konstruksjon, skrog, definisjoner og parameter, linjetegninger, vekt- og oppdriftsdeplasement, belasting på skrog, trim og stabilitet.
 • har kunnskap om opprettholdelse av skipets sjødyktighet og overlevelsesevne ved skrogskade.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesning, 28 timer regneøvinger og laboratorieøvinger hver på -18 timer.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - E, F - stryk..

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2010