vår 2021
MFA-2018 Maritim administrasjon og ledelse - 10 stp

Sist endret: 18.06.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Sjørett. Befraktning og maritim økonomi. Skipsledelse og rederidrift. Maritim Engelsk.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskaper om lover og forskrifter som omfatter drift av skip.
 • har gode kunnskaper om befraktning og certeparti samt befraktningskalkyler.
 • har kunnskaper om skipsregnskap, budsjett og kalkyler.
 • har gode kunnskaper om organisasjonsstrukturer og ledelse i organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjeldende lover og forskrifter samt anvende disse i operasjon og drift av skip.
 • kan bestemmelser gitt i certeparti samt bistå i arbeidet med befraktningskalkyler.
 • kan skipsregnskap, samt utarbeide budsjett og kalkyler.
 • kan avvende ledelsesteorier i driften av skip.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har grunnleggende forståelse av skipsadministrative oppgaver knyttet til sjørett, befraktning, økonomi og ledelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Eksamen

5-timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A- E, F - stryk..

Et antall obligatoriske innleveringer må være innlevert og godkjent før det blir gitt tilgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall gis ved semesterstart.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2018