vår 2021
ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi - 15 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Innhold

Kandidaten skal kunne gjenkjenne og behandle tannhelse-problemer hos barn og unge, herunder traumer, orale problemer på grunn av tannutviklingsforstyrrelser, somatisk sykdom, fysisk og psykisk utviklingsforstyrringer, adferds problemer, tannbehandlings-angst og odontofobi.

Kandidaten videre skal kunne gjenkjenne og klassifisere generelle malokklusjoner i sagital, transversal og vertikal dimensjon på pasienter i alle aldre, samt evaluere eventuelt behov for kjeveortopedisk behandling i primære, blandings- og i det permanente tannsett, ved hjelp av foto, gipsmodeller, panoramarøntgen og/eller cephalogram.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • har avanserte kunnskaper om vekst og utvikling av det dentofaciale kompleks
 • kan anvende kunnskap om den postnatale vekst av det kraniofaciale kompleks, og kjenne til og forstå reguleringen av kranofacial vekst og samspillet mellom okklusjon og vekst
 • har avanserte kunnskaper om utvikling av okklusjon og tidspunkt for normal erupsjon av tennene
 • har avansert kunnskap om klassifisering av okklusjon og hovedtrekk av etiologien til malokklusjoner
 • har avanserte kunnskaper om prinsipper bak tidspunkt for start/timing av kjeveortopedisk behandling og være i stand til å bruke denne kunnskapen i klinikken.
 • har inngående kunnskap om aktuelle behandlingsteknikker med dets muligheter og begrensninger
 • kjenner til pedodontiske problem og vanlige behandlingsprinsipper
 • har avansert kunnskap om pedodontiske problemer og vanlige behandlingsprinsipper
 • har avansert kunnskap om diagnostikk og behandling av dentale traumer
 • har avansert kunnskap om å møte (og ta hånd om) barn og unge på en god psykologisk måte
 • har inngående kunnskap om våken sedasjon av barn og unge

 

FERDIGHETER:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til betydningen av ugunstig vekst av kjevene på utviklingen av malokklusjoner
 • kan analysere en malokklusjon ved alle stadier av dental utvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger for å skille mellom malokklusjoner som bør henvises til kjeveortoped fra de som kan behandles med enkel apparatur
 • kan analysere og forholde seg kritiske til
  • behandlingsplanlegging og behandling for barnepasienter
  • å ta hånd om barn og unge på en god psykologisk måte
  • akuttbehandling og oppfølging av dentale traumer

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å oppdage barn med avvik fra normalt vekstmønster av kjevene og henvise dem for konsultasjon
 • kan analysere relevante fag-etiske problemstillinger for å gjøre tidlig/interseptiv kjeveortopedisk behandling (forebygging av malokklusjon) på pasienter i vekst med enkel apparatur i samarbeid med kjeveortoped
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre klinisk odontologiske undersøkelser, utarbeide både forebyggende og operasjonelle behandlingsforslag og utføre behandling for unge pasienter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning kan forekomme på skandinaviske språk og engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk /skandinavisk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvinger. I klinikken arbeider studenten under kontinuerlig evaluering og i tett samarbeid med klinisk veileder

Eksamen

Det er arbeidskrav i emnet i form av obligatorisk klinisk kurs, seminar, demonstrasjoner, case seminar (ikke pasient i stolen) og pasientbehandling på universitetsklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se Rapportbok - for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse. I tillegg må et minimums kvalitetsnivå for klinisk arbeid være oppnådd. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på obligatorisk undervisning for å få fremme seg til eksamen. Klinisk arbeid bedømmes til bestått/ ikke bestått.

Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for tett oppfølging og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i klinisk praksis kan ikke ankes.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen av 6 timers varighet. Det er en helhetlig samlet eksamen for begge fag. Eksamen vurderes etter karakterskala A-F der F er stryk. Ved vurdering til stryk på skriftlig eksamen eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen.

Ved stryk på kontinuasjons- / utsatt eksamen må emne tas på nytt. Det medfører nedsatt studieprogresjon for studenten.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-3324