vår 2021
PFF-5010 Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag - 30 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PFF-5010F Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 30 stp

Innhold

Emnet består av pedagogikk og yrkesdidaktikk og tar opp kjerneområder i lærerens arbeid som er å planlegge, gjennomføre, vurdere og evaluere læringsaktiviteter for elevene. Sentralt i ledelse av læringsprosesser er læringsteorier, læreplanforståelse og anvendelse av læreplaner i praksis. Elevenes motivasjon for læring og tilpasset opplæring til den enkelte elev og elevgruppe vektlegges.

 

Undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene, krever kunnskap om elevenes læreforutsetninger og deres livsverden. Observasjon av elevene i deres læringsprosesser og på ulike læringsarenaer i praksisfeltet er sentralt.

 

Det rettes fokus mot elever som strever og er i krise, og hvilken tiltakskjede som skal benyttes når elever vekker bekymring. I tillegg vil også barn og unges rettigheter vies oppmerksomhet.

 

Læringsteorier vil bli knyttet opp mot yrkene og studentens praksiserfaringer. Forståelse av hvordan læring skjer, vil også ha fokus i arbeidet med å tilpasse opplæringa til elevenes ulike forutsetninger.

 

Yrkesfagene, deres egenart og legitimering i samfunn og skole og deres utvikling, vil være sentrale temaer. Det vil også fokuseres på de grunnleggende ferdighetene, yrkesretting og relevans.

 

Yrkesetisk kompetanse og danning inngår i alle sider ved lærerarbeidet.

Etiske dilemmaer og yrkesetiske løsningsstrategier vil være gjenstand for drøftinger.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons -og yrkesutøvelsen i og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • planlegging, begrunnelser, gjennomføring og vurdering, å lede og å dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • ulike ungdomskulturer og ungdommens utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster og læringsformer hos elevene
 • ulike pedagogiske og yrkesdidaktiske teorier og modeller, arbeidsmåter, vurderingsformer og læringsarenaer
 • ungdom i kriser og vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • mangfold i læreforutsetninger og læringsformer hos elevene
 • klasse/gruppeledelse, og utvikling av gode klasse-/læringsmiljøer
 • observasjon som forsknings- og kartleggingsmetode

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge relevant fag- og yrkesopplæring i samsvar med forskriftene og læreplanverkets ulike læreplaner tilpasset elever/lærlingers behov
 • gjennomføre undervisningssekvenser for sine medstudenter
 • bidra til at konstruktive dialoger utvikles gjennom respons på medstudenters undervisning og tekstframlegg
 • identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte framover- og tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • anvende sentrale pedagogiske teorier og yrkesdidaktiske modeller i læringsarbeidet ut fra prinsippene om å tilpasse elevenes læring og utvikling av læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter
 • kunne anvende sentrale kartleggingsmetoder i de ulike læringsarenaer

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • reflektere over det verdigrunnlaget som styringsdokumentene bygger på, ha et forhold til verdiforankring og yrkesetiske utfordringer i det daglige læringsarbeidet og

være bevisst sin funksjon som forbilde og rollemodell

 • analysere og kritisk vurdere aktuelle nasjonale læreplaner og kunne begrunne lærerpraksis ut fra pedagogisk og yrkesdidaktiske (teoretiske) overveielser som grunnlag for egen og kollegial lærerpraksis
 • vise faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne og motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • reflektere over sammenhengen mellom elevenes læreforutsetninger, utvikling og danning, og læreplanverkets krav og innhold som grunnlag for tilpasset opplæring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

PPU-Y studiet forutsetter en studentaktiv læringsform. Det betyr at studentene er aktive i egen læreprosess og i sin søken etter relevant fag/lærestoff fra ulike kilder. Det legges opp til variert undervisning, studentarbeid og veiledning fra faglærere på- og mellom samlingene.

 

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger à 3 dager, hvorav en samling er nettstøttet. Studentene forbereder seg til samlingene ved å sette seg inn i teori og levere arbeid i henhold til arbeidskravene. Læringsarbeidet vil skje både individuelt og i grupper via studiets læringsplattform.

 

Samlingene organiseres med gruppearbeider forelesninger, dialoger og diskusjoner i plenum og grupper, samt individuelle studier. Studentene legger fram muntlige presentasjoner og tekster og bidrar i hverandres læringsprosesser.

 

Pensumliste legges ut på læringsplattformen Canvas før studiestart. Pensum vil ha et omfang på ca. 2200 sider.

 

Emnet evalueres gjennomgående etter hver samling. I tillegg kommer en sammenfattende vurdering av emnet som del av den helhetlige studieevalueringen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen:

 • deltatt aktivt på all undervisning, individuelt og i gruppe, 80% deltakelse.
 • forberedt en muntlig presentasjon med utgangspunkt i egne tekstutkast, teori, caser og annet til hver samling
 • lagt fram 5 skriftlige tekstutkast herunder også gruppearbeider og eksamenstekster.
 • gitt muntlig respons på medstudenters presentasjoner
 • undervisningsopplegg. Et veiledningsdokument fra praksis med egenrefleksjon som tar utgangspunkt i veiledningssamtaler i praksis og studier.

 

 

Praksis må være bestått før eksamen kan avlegges.

 

Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del. Hver del teller 50% av samlet karakter.

 

Skriftlig eksamen:

En skriftlig tekst som integrerer pedagogikk og yrkesdidaktikk og omhandler ledelse av læringsprosesser. 4000-5000 ord

 • Studenten tar utgangspunkt fra praksis og reflekterer over utfordringer og løsningsmuligheter i lys av forskning og teori. Teksten skal også vise studentens evne både til å reflektere over praksiserfaringer og å anvende teori i refleksjon.

 

Muntlig individuell eksamen:

For å få gå opp til muntlig eksamen, må skriftlig eksamen være bestått.

Kandidaten presenter kort sitt fokusområde, som danner grunnlag for videre dialog.

 

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Tekstene vurderes samlet.

Ved karakteren F, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PFF-5010