vår 2021
PSY-1512 Statistikk og metode II - 5 stp

Sist endret: 18.06.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi, og vil inngå som en obligatorisk del i programmet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PSY-1522 Statistikk og metode II 5 stp

Innhold

Psykometrisk metode er relevant for alle retninger innen psykologi som bruker målinger av individer; enten det handler om evner, personlighetstrekk, holdninger, selvvurderinger, motivasjon, forestillinger eller målsetninger. Vi fokuserer på konstruksjon, bruk, og vurdering av psykologiske tester, samt på tolkning av forskningsresultater basert på slike.

Emnet gir en innføring i faktoranalyse og introduserer kandidatene for sentrale begreper og metoder innen psykometrien. Særlig står begreper som reliabilitet og validitet sentralt. Dette kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for å kunne utføre og fortolke psykologisk forskning og utredninger av både klinisk psykologisk/psykiatrisk og nevropsykologisk art.


Hva lærer du

Når emnet er fullført og bestått skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Redegjøre for sentrale psykometriske begreper (eks. reliabilitet og validitet).
 • Redegjøre for valideringsprosesser av tester.
 • Beskrive grunnlaget for, og hensikten med en faktoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kunne estimere reliabilitet og validitet.
 • Gjennomføre enkle beregninger som er relevante for faktoranalyser.

Generell kompetanse:

 • Fortolke testresultater på en profesjonell og kritisk måte.
 • Generalisere fra faktoranalytiske resultater til en faglig relevant diskusjon.
 • Utvise en kritisk og profesjonell holdning til bruk og tolkning av psykologiske tester generelt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis til sammen ca. 8 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som presenteres under emnets innhold. I tillegg arrangeres workshop med øvelsesoppgaver.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må man ha bestått arbeidskravet for emnet. Det består av to innleveringer av relevante øvingsoppgaver. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent og må gjennomføres og godkjennes samme semester som emnet tas.  Tidligere godkjente arbeidskrav gir ikke grunnlag for å gå opp til eksemen.

 

En 4-timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er "ikke-bestått". Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.  


Timeplan

Pensum

Anbefalt litteratur med et totalt omfang på ca. 300 sider. Oppdatert liste vil foreligge før semesterstart våren 2018
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1512