vår 2021
REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i religionsvitenskap eller teologi, eller tilsvarende.

Det søkes studierett til enkeltemner kode 9199. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du søker opptak til.


Innhold

Emnet er en videreføring av REL-1050 med vekt på faghistoriske temaer innen religionsvitenskap som fagdisiplin. Religionskritiske perspektiver og eksempler fra klassiske religionsteoretikere i det 19. og 20. århundret står sentralt i kurset. Fordypningstemaer hentes fra klassiske skrifter innen religions­vitenskapen.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1050 Teori og metode I

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • sentrale historiske perspektiver innen faget og hvordan disse har påvirket forståelsen av religion som fenomen.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • søke, analysere og vurdere ulike historiske tilnærminger til faget på en selvstendig, saklig og kritisk måte
  • skrive en resonnerende tekst basert på godt kjennskap til faghistoriske perspektiver.

Kompetanse

Studenten kan

  • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre faghistoriske studier.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av ca. 20 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Muntlig presentasjon på 10 min. over et tema fra pensum. Tema avtales med faglærer.

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: REL-2005