vår 2021
REL-2050 Teori og metode II - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i religionsvitenskap eller teologi, eller tilsvarende.

Det søkes studierett til enkeltemner kode 9199. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du søker opptak til.


Innhold

Emnet er en videreføring av REL-1050 med vekt på grunnleggende teoretiske og metodologiske perspektiver. Ved siden av allmenn grunnlagsproblematikk vil kurset særlig fokusere på hermeneutiske, antropologiske og kulturanalytiske perspektiver, samt kildebruk og metodiske orienteringer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale teoretiske og metodologiske perspektiver
  • faghistorien og dens relevans for utviklingen av teoretiske perspektiver.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • søke, analysere og vurdere fagstoff på en selvstendig, saklig og kritisk måte
  • skrive en resonnerende tekst basert på teoretiske og metodologiske perspektiver i faget
  • utforme en kritisk forståelse av fagstoffet muntlig.

Kompetanse

Studenten kan:

  • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier i faget.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. Foreleser tilbyr å gi råd mht. disposisjon og problemstilling. 

Kvalitetssikring av emnet Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca 3500 ord) med gitt oppgavetekst og en muntlig eksamen. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i pensum og oppgaven. Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: REL-2050