vår 2021
REL-3009 Systematisk teologi I: Dogmatikk - 10 stp

Sist endret: 25.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.  

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne. For opptakskrav til emnet se opptakskrav til studieprogrammet.

Det søkes studierett til enkeltemner kode 9371. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emnet bygger på REL-1009: Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk. Dogmatikk søker å gi en reflektert og etterrettelig fremstilling av det kristne trosinnhold. Dogmatikk skapes i spenningsfeltet mellom fortid og nåtid, og i løpende dialog med andre vitenskapelige disipliner. Emnet drøfter teologiens grunnlagsproblemer, slik som dens vitenskapelighet, egenart som akademisk disiplin og kontekstavhengighet. Emnet legger vekt på den lutherske tradisjon og dens konfesjonelle egenart, og hvordan den kristne teologi kan forstå seg i møte med andre religioner.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om:

 • sentrale temakretser i kristen dogmatikk
 • grunnlagsdiskusjoner i systematisk teologi
 • ulike religionsteologiske posisjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • teoretisk og metodisk refleksjon over kristent trosinnhold i fortid og nåtid
 • drøfte systematisk-teologiske grunnlagsproblemer
 • vurdere ulike religionsteologiske posisjoner

Kompetanse

 • evne til å forstå, analysere og bruke teoretiske redskaper i forhold til et gitt materiale


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperiode. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: En skriftlig oppgave på ca. 4 sider over tema fra pensum. Tema avtales med faglærer. 

Eksamen består av: En uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-3009