vår 2021
RUS-3044 Praktisk russisk 4 - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning i russisk i Mastergradsprogram i språk og i Mastergradsprogram i litteratur.

Anbefalt forkunnskap: RUS-3043

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Formell forkunnskap: Bachelorgrad med fordypning (90 stp) i russisk og RUS-3041 praktisk russisk 1, RUS-3042 praktisk russisk 2, RUS-3043 praktisk russisk 3

Anbefalt forkunnskap: Det er en fordel om studenten har tatt EXF-0720 med fagemne i språkvitenskap


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3043 Praktisk russisk 3

Studiepoengreduksjon

RUS-3045 Praktisk russisk 2 for lektorutdanninga 5 stp
RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp

Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
 • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Studentene kan:

 • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere på russisk aktuelle saker i den russiske og norske virkelighet.
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 t/u.

Undervisningen gis i form av oversettelsesøvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave ukentlig.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 8 av 12 skriftlige oppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren bestått,
 • Èn muntlig presentasjon skal være holdt med karakteren bestått i løpet av semesteret.
 • Studentene skal delta i en rundebordsdebatt i slutten av semesteret.

 

Eksamen består av:

 • en 3-timers skriftlig skoleeksamen
 • muntlig eksamen.

Det gis en samlet karakter for emnet. Skriftlig og muntlig eksamen teller hver 50% av samlet karakter.

 

Skriftlig eksamen består i å oversette en ukjent tekst på ca. 250 ord fra norsk til russisk. Muntlig eksamen består i å lese en ukjent tekst, svare på spørsmål om teksten på russisk og til slutt å føre en samtale på russisk om russisk kultur og samfunn.

 

Emnet evalueres med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk

 

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: RUS-3044