vår 2021
RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russlandsstudier og kan tas som enkeltemner av studenter som fyller opptakskravet til master i russisk.

Opptakskrav

Bachelorgrad i russisk språk og litteratur, språk og økonomi, eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 90 studiepoengs fordypning i ett av studieretningsfagene, med 60 stp. på 1000-nivå og 30 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Studenten får dypere innsikt i endringene i russisk kulturliv fra Sovjetunionens sammenbrudd og fram til i dag. Studenten vil få innblikk i ulike teoretiske perspektiver innen russisk kultur og i hovedtendensene i dagens russiske kulturdebatt. I lys av dette vil studentene arbeide med og analysere verk innen bl.a. samtidsprosa og lyrikk, film og populærmusikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • styrket kjennskap til russisk samtidskultur og kulturdebatt
  • oversikt over hovedtendenser i og verker fra nyere russisk litteratur, film, kunst og musikk

Ferdigheter

Studentene kan:

  • analysere kulturobjekter innen feltet russisk samtidskultur
  • selvstendig drøfte og analysere ulike former for russiskspråklige kulturuttykk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk, russisk og norsk.

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar. Det blir gitt veiledning til skriftlige oppgaver. I tillegg vises fire filmer på ettermiddags-/kveldstid i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon på ca 20 min i løpet av semesteret

Eksamen består av:

  • 3-dagers skriftlig hjemmeeksamen (8-10 normal sider som innbefatter analyse og kommentar av ett eller flere pensumverk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: RUS-3115