vår 2021
SIK-1506 Øvelsesplanlegging og gjennomføring - 10 stp

Sist endret: 29.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi innsikt, forståelse for hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer øvelser med forskjellig nivå, typer og kompleksitet. Emnet omhandler også administrative hensyn og problemstillinger knyttet til øvelser, samt rammer som styrer øvingsnivå og hyppighet.

Emnet vil gi innsikt og forståelse for kompleksiteten i planlegging, gjennomføring og evaluering av større nasjonale og internasjonale øvelser.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om:

 • Sammenhengen mellom ROS, beredskapsplaner og øvelser
 • Øvingsplanlegging
 • Øvingsledelse og gjennomføring
 • Evaluere øvelser
 • Ulike former for øvelser
 • Krav til lovverk som regulerer øving/trening av beredskapen
 • Kommunale beredskapsplaner for håndtering av uønskede hendelser
 • Større nasjonale og internasjonale Beredskapsøvelser
 • Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser på ulike samfunnsnivåer med hovedfokus på kommunal beredskap

Ferdigheter:

Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter i å:

 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere øvelser av ulik art, størrelse og mål.
 • Forstå og kunne redegjøre for planlegging, oppbygging og gjennomføring av store øvelser
 • Analytisk vurdering av beredskapsplaner og reell håndtering av kriser i en øvelsessammenheng.
 • Egenhendig kunne redegjøre og argumentere for viktigheten av øvelser i beredskapssammenheng  

Generell kompetanse:

Studenten får kompetanse innen:

 • Planlegging, gjennomføring og ledelse av varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • Evaluering av ulike øvingsmomenter innenfor en større øvingssammenheng
 • Analyse av beredskapsscenario og planverk sett opp mot erfaringer fra øvelsesvirksomhet
 • Samarbeid mellom ulike organisasjoner og nasjoner i en krise- og katastrofesammenheng.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet vil variere mellom forelesning, praktisk trening/øvelse og selvstudium med arbeidskrav. Øvelsesmetodikk vil også være sentralt i andre praktiske emner i studiet.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: Ett arbeidskrav. Arbeidskrav kan bli vurdert sammen med en muntlig presentasjon. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Vurdering: 1 ukes hjemmeeksamen individuelt eller i gruppe. Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk. Det arrangeres kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB1009 Øvelsesplanlegging og gjennomføring 10 stp
SVF-2101 Beredskapsøvelser 7 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal | Annet |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1506