vår 2021
SIK-2506 Anvendt forskningsmetode - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp
SIK-1509 Anvendt forskningsmetode 10 stp

Innhold

Innholdet i kurset gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i sitt arbeid med bacheloroppgaven og i andre typer utredningsarbeid, det vil si:

 • Problemstilling og valg av perspektiv
 • Søking etter eksisterende faglitteratur
 • Elementære vitenskapsteoretiske poenger
 • Undersøkelsesdesign
 • Kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data
 • Bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data
 • Bruken av statistikkprogrammer som SPSS
 • Forskningsetiske betraktninger


Hva lærer du

Kunnskaper

Hensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med bacheloroppgaven.

Kurset fokuserer på anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskap om:

 • Elementær vitenskapsteori og forskningsetikk
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, med vekt på de førstnevnte
 • Bruk av statistiske teknikker for uni-, bi- og multivariat analyse
 • Databehandling og analyse
 • Utforming av prosjektbeskrivelse
 • Formulering av forskbar problemstilling
 • Forskningsdesign og metodevalg
 • Metodiske problemer

Ferdigheter

 • Kandidaten skal i sitt arbeid med bacheloroppgaven være i stand til å håndtere, og reflektere over forskningsmessige utfordringer.
 • Han eller hun skal også kunne fremskaffe, og analysere kvantitative og/eller kvalitative data som egner seg til å belyse oppgavens problemstilling.

Kompetanse

 • Kandidaten skal kunne formidle kunnskap om samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og være i stand til å analysere og diskutere metodiske spørsmål i faglige sammenhenger.
 • Kandidaten skal forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antakelser, premisser og kunnskaper. Dette er en kompetanse som er nyttig i møte med informasjon fra rapporter, forskningsbidrag eller andre kilder.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det vil bli ca. 20 timer undervisning i løpet av ett semester.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: Studentene vil bli pålagt to arbeidskrav i løpet av kurset. Begge arbeidskravene er skriftlige innleveringer. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen: 1 ukes Individuell hjemmeeksamen som vurderes etter bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2506