vår 2021
SOA-1000 Hva er kultur? - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og tas vanligvis i første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Det tilbys kun undervisning og eksamen i vårsemester.


Opptakskrav

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi 2 stp
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi 2 stp

Innhold

Innføring i bruk av kulturbegrepet.

Emnet gir en innføring i den antropologiske bruken av kulturbegrepet. Det gir eksempler på hvordan kulturbegrepet brukes til å synliggjøre kontraster og sammenhenger i tankemønstre og atferdsformer blant mennesker. Emnet gir også en oversikt over ulike kulturteorier og deres plass i faghistorien, samt et innblikk i den moderne diskusjonen omkring begrepets egnethet som faglig nøkkelbegrep og bruken av kulturbegrepet i dagligspråket.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 • ha grunnleggende kunnskap om og forståelse av ulike bruk av kulturbegrepet
 • ha kjennskap til kulturbegrepets historie
 • ha kjennskap til rollen kulturbegrepet har spilt som analytisk redskap i antropologien

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne skille mellom forskjellige perspektiver på kultur
 • kunne reflektere faglig omkring kulturbegrepet og anvende dette kritisk

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne kommunisere med andre om emnets tema og formidle sentrale ideer, teorier og problemstillinger om begrepet kultur
 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse om kulturbegrepet gjennom videre studier


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Det settes opp 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.


Eksamen

Arbeidskav: Obligatorisk deltakelse på minimum 3 seminar.

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en 6-timers skoleeksamen. Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinueringseksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOA-1000