vår 2021
SOA-3004 Minoritet, identitet og grenser - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Dette er et valgemne for masterstudenter i sosialantroplogi og kan inngå i andre samfunnsvitenskapelige masterprogram.

Kan tas som enkeltemne.

Emnet undervises intensivt i januar og februar.

Emnet tilbys med forbehold om at minimum 3 studenter registrerer seg for emnet.


Opptakskrav

Bachelorgrad i sosialantropologi eller tilsvarende.

Innhold

Emnet tar for seg tilnærminger til sosiokulturelle fellesskap og forskjelligheter i moderne samfunn. Teorier om forholdet mellom personlig og sosial identitet i minoritetsgrupper og subkulturer blir vektlagt, likeledes forholdet mellom minoritet og majoritet i nasjonal og global sammenheng.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- ha oversikt over faghistoriske kontekster for bruk av identitetsbegrepet

- ha kunnskaper om alternative tilnærminger til sosiokulturelle felleskaper og forskjelligheter i moderne samfunn

Ferdigheter:

- kunne være kritisk til anvendelse av analytiske begreper og perspektiver

- kunne skille mellom analytisk og empirisk argumentasjon

Kompetanse:

- kunne identifisere og drøfte grunnlagstematikker knyttet til komparasjon

- kunne overføre teoretiske innsikter til utvalgte og nye empiriske forskningsfelter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning på norsk eller engelsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer på til sammen 10 dobbeltimer.

Eksamen

EKSAMEN:

Karaktergivende eksamen består av en hjemmeoppgave (essay) på ca.3500 ord (ca.10 sider) som skrives over oppgitt tema.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Det arrangeres kontinueringseksamen ved karakteren F.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-3004