vår 2021
SPA-2950 Bacheloroppgave i spansk og latinamerikanske studier - 10 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i spansk og latinamerikanske studier. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven i spansk og latinamerikanske studier er en skriftlig akademisk oppgave under veiledning. Tema for oppgaven velges i samråd med en faglærer. Studenten kan velge tema innen spansk språk, litteratur og kultur. Tema kan med fordel ta utgangspunkt i tidligere emner, eller knyttes til det 2000-emnet som går i samme semester.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

•    innsikt i relevant forskningsmetode

•    overblikk over noen sentrale teoretiske perspektiver

•    dybdekunnskap om et selvvalgt tema innen spansk språk, litteratur eller kultur

Ferdigheter

Studenten kan:

•    benytte relevant teori og forskningsmetode for å analysere en problemstilling

•    planlegge og utforme et avgrenset akademisk prosjekt under veiledning

Kompetanse

Studenten kan:

•    sette en problemstilling i et teoretisk perspektiv

•    reflektere over valg av teori og metode i analysen av problemstillinger som omhandler spansk språk, litteratur eller kultur

•    presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform

•    bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard

•    behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Bacheloroppgaven skrives på spansk.

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    Prosjektskisse som inkluderer kommentert utvalg av litteratur (ca. 3-5 sider) leveres i begynnelsen av semesteret

Eksamen består av:

•    Bacheloroppgave over selvvalgt emne med et omfang på ca. 15 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-2950
 • Kontaktpersoner
 • Lovisa Bergmann
  Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, og norsk for internasjonale studenter
  +4777660291
  lovisa.bergmann@uit.no