vår 2021
SPL-1002 Samfunnsgeografi, en innføring - 10 stp

Sist endret: 22.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

SPL-1002 Samfunnsgeografi 10 stp
SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsgeografi. Det handler om hvordan relasjonene mellom mennesker og deres romlige omgivelser utformes og forstås. Emnet vil ta for seg nyere geografiske tenkemåter og analyser. Sentrale begreper som sted, rom og skala blir presentert og brukt for å belyse sammenhenger mellom rom og samfunn på mange nivåer. Emnet tar opp kulturelle prosessers betydning for menneskers identitetsdannelse og livsformer i globale og lokale sammenhenger.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • en grunnleggende kunnskap om og forståelse av sentrale begreper i samfunnsgeografi.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper i samfunnsgeografi og anvende disse kritisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.Det tilbys kun undervisning i vårsemesteret. Undervisningen legges vanligvis til første del av vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk deltakelse på 75% av oppsatte forelesninger og seminar.
  • Skriftlig framlegg på seminar, omfang: 2-5 siders notat.

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

6 timers skoleeksamen med oppgitte oppgaver.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-1002