vår 2021
SPL-2011 Bærekraftige samfunn - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for programstudenter på bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet kan tas som valgfritt emne av studenter på mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og av enkeltemnestudenter

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet har sitt fokus på de sterke forpliktelsene på «bærekraftig utvikling» som etter hvert preger norsk planlovgivning. Studentene skal gis oppdatert informasjon om de klima/miljømessige utfordringer som ligger til grunn for et sterket fokus på bærekraft, og i undervisningen vil en ta for seg de løsningsalternativer som fremmes i planleggingen, både på regionnivå, by/kommunenivå og på bydels/lokalsamfunnsnivå.

Emnet skal bidra til å styrke en samfunnsfaglig basert vurdering av gjennomføringsmuligheter og mulige framtidige virkninger av slike forsøk eller planer. Det er et mål for dette emnet å både vise samfunnsfagenes relevans, men også hvordan samfunnsfaglige perspektiver på kultur, organisering, økonomi og politikk kan integreres i plan- og prosjektarbeid med miljø/klimapolitiske målsettinger. Fokus på tverrfaglig samarbeid og hvordan dette kan gjennomføres i praktisk planlegging vil stå sentralt.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • kjennskap til bærekraftbegrepets opprinnelse og begrepets økologiske, sosiale og økonomiske sider står sentralt. Videre vil emnet gi kunnskap om hvordan bærekraftbegrepet over en tidsperiode har blitt gjort til politikk (policy) og grunnlag i norsk lovgivning.
 • kunnskap om hvordan bærekraft-prinsipper i lovgivning og forskrifter/veiledere er blitt forsøkt gjennomført i samfunnsplanlegging på ulike nivåer. Emnet vil spesielt øve studenten i hvordan samfunnsfaglige teorier kan anvendes for å utvikle bærekraftige løsninger, men også til å forstå gjennomføringsproblem og hindringer i arbeidet med å oppfylle kravene til bærekraft.
 • forståelse av samspillseffekter vil stå sentralt, og studentene skal kunne få en forståelse av hvordan ulike fagdisipliner kan samvirke for å utvikle bærekraftige løsninger gjennom planarbeid.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • være i stand til å vurdere planer og konkrete løsninger på steds/samfunnsnivå i et bærekraft-perspektiv, og gjennom enkle konsekvensvurderinger vise i hvilken grad de ulike sider ved bærekraftbegrepet ivaretas og griper inn i hverandre.
 • mestre tverrfaglig kommunikasjon i et samarbeid med natur- og miljøfaglig kompetanse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningsomfanget vil være 10 dobbeltforelesninger, 10 seminartimer med studentframlegg og diskusjon av pensumtekster, og en ekskursjonsdag på 6 timer. Ekskursjonsdagen skal vise et case med forsøk på å gjennomføre bærekraft-løsninger på lokalt/bydelsnivå.  Normalt vil det være en dobbelttime og ett seminar per uke. Undervisningen og eksamen vil gjennomføres i vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på ekskursjon og i gruppearbeid på et seminar i etterkant av denne.
 • Framlegg av pensumartikkel/kapittel på seminar.

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen på ca. 10 sider (ca. 4000 ord) med gitt oppgavetekst. Varighet: 1 uke.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPL-2011