vår 2021
SSO-3115 Perspektiver på deltakelse - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Innhold

I emnet fokuseres det på betydningen av samfunnsdeltakelse for alle uansett funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, kjønn, alder, seksualitet og sosiokulturell bakgrunn. Sentralt i emnet står: menneskerettigheter, relevant lovverk, ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjonshemming og helse), FN's bærekraftmål og andre føringer knyttet til samfunnsdeltakelse.

I emnet gjennomgås sentrale begreper som medborgerskap, deltakelse, interaksjon, livsløp, barrierer, tilrettelegging, språk, kultur og kreativitet.

Emnet vektlegger hvordan en kan fremme deltakelse både på individ- og systemnivå på alle samfunnets arenaer, deriblant gjennom empowerment. Fokus rettes særlig mot utdanning, arbeid, kultur, fritid og politisk deltakelse. Utfordringer knyttet til å leve i det sirkumpolare nord med en kulturelt og etnisk sammensatt befolkning vil belyses.


Hva lærer du

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om ulike former og arenaer for deltakelse.
 • har avansert kunnskap om relevant lovverk og sentrale føringer knyttet til deltakelse.

Ferdigheter

 • kan anvende forskjellige metoder innen ulike samfunnsarenaer for å bistå den enkelte i å fremme selvbestemt deltakelse.
 • kan anvende relevant forskning om deltakelse i argumentasjon og diskusjon i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • kan anvende kunnskap om empowerment og funksjonsfremmende prosesser på system- og individnivå for å skape et inkluderende samfunn.

Generell kompetanse

kan (i samarbeid med de det gjelder) planlegge, gjennomføre og evaluere praksisbaserte FoU-prosjekter som fremmer nytenkning rundt samfunnsdeltakelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, praktiske øvelser knyttet til deltakelse, prosjektarbeid og seminarer som involverer relevante målgrupper. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 65 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 180 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Felles praktisk prosjekt med presentasjoner i gruppe.

Vurdering:

Individuell muntlig eksamen som vurderes etter karakterskala A-F. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SSO-3115