vår 2021
STV-3036 Metode - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogrammet Organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration). Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det kreves utdanning tilsvarende bachelorgrad, evt. den tidligere cand.mag.-graden, samt to års relevant yrkeserfaring. Det stilles et faglig minstekrav på karakteren C, eller 2.7 på eldre karakterskala, beregnet som gjennomsnitt av de emnene som utgjør graden. I opptaksgrunnlag der det er brukt andre karaktersystem og skalering enn ovennevnte, skal det stipuleres et rimelig karakternivå på bakgrunn av opptaksgrunnlaget. Med relevant yrkeserfaring menes ledererfaring, erfaring fra særlig ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen erfaring som vurderes relevant for studiet. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsattest som dokumenterer yrkeserfaring skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillinga hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregister. Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet er bygd opp rundt tre teoretiske hovedbolker. Vitenskapsteori utgjør basis for all forskning. Her drøftes grunnleggende ideer om forskningens mål og metoder, samt etiske spørsmål knyttet til forskning. Forskningsdesign tar for seg spørsmål knyttet til de mer konkrete valg som forskere må gjøre når de skal gjennomføre undersøkelser. Drøfting av kvalitative og kvantitative metoder, samt utforming av datainnsamlingsverktøy, inngår i denne delen. Dataanalyser er det siste elementet i metodefaget. Her gjennomgås prinsipper og teknikker for hvordan egne eller andres innsamlede data kan analyseres og tolkes. Kritiske vurderinger når det gjelder datatolkning er her et sentralt tema.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har kunnskap om: vitenskapsteoretiske grunnteser i forskningen forskningsdesign, herunder kvantitative og kvalitative metoder metoder for innsamling og analyse av data. forskningsetikk   Ferdigheter Studenten kan: ulike metodiske tilnærminger, og vurdere deres egnethet i ulike undersøkelser formulere problemstillinger diagnostisere ulike tilstander i organisasjoner utvikle verktøy for innsamling og analyser av data til en masteroppgave utvikle og beskrive innholdet og forløpet til et masterprosjekt på en faglig forsvarlig måte Kompetanse Studenten kan: Kunne inneha stillinger hvor overvåkning og analyse av kritiske tilstander i organisasjoner er sentrale funksjoner kunne rådgi offentlige organisasjoner om undersøkelsesopplegg kunne evaluere utredninger og forskningsarbeid utført av andre kunne utforme et forskningsopplegg basert på kunnskaper om metodefagets muligheter og begrensinger, i samsvar med forskningsetiske retningslinjer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 20 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner. Kvalitetssikring av emnet Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studentene gis i oppgave å skrive en prosjektskisse som beskriver opplegget for eget masterprosjekt, på om lag 3-4 sider tekst. Prosjektskissen leveres i form av en presentasjon i seminargrupper, som grunnlag for diskusjon og tilbakemeldinger fra medstudenter og faglærere. Alternativt kan prosjektskissen leveres som et skriftlig arbeid, etter avtale med faglærer. Arbeidskravet vurderes av faglærer, og må være godkjent før det er mulig å fremstille seg for eksamen i emnet. Eksamen består av: Eksamen består av en prosjektoppgave på inntil 4000 ord, hvor studenten skal redegjøre for opplegget for sin masteroppgave. Arbeidet med prosjektoppgaven pågår under hele studiet og leveres inn 4 uker etter siste samling. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 5000 ord. Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen gjennomføres etter at kandidaten har levert en ny versjon av den tidligere innleverte oppgaven. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: STV-3036
  • Tidligere år og semester for dette emnet