vår 2021
STV-3078 Vitenskapsteori - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende grad hvor en fordyping på minimum 90 studiepoeng i statsvitenskap inngår. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene. Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet består av to hoveddeler: 1. En kritisk gjennomgang av en rekke av de mest sentrale vitenskapsteoriene som har påvirket utviklingen av samfunnsvitenskapene; 2. En innføring i to vitenskapsfilosofiske grunnsyn, naturalisme og konstruktivisme og hvordan disse grunnsynene gir seg utslag i de valg som gjøres på det metodologiske og metodiske nivået.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kjennskap til de viktigste posisjoner og teorier innenfor vitenskapsfilosofien
 • kjennskap til hovedmotsetningene innenfor den vitenskapsteoretiske debatten
 • forståelse av sammenhengene mellom vitenskapsteoretisk/metodologisk grunnsyn og synet på konkrete spørsmål innenfor forskningsmetode.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til de metodologiske forutsetningene for egen og andres forskning
 • knytte utsagn og argumenter i vitenskapelige debatter opp mot vitenskapsteoretiske posisjoner
 • orientere egne forskningsmetodiske valg i forhold til argumenter og grunnposisjoner i den vitenskapsteoretiske debatten.

Kompetanse

Studenten kan:

 • forankre metodevalg i forbindelse med forskningsprosjekter i vitenskapsteoretisk og metodologisk refleksjon
 • følge og delta i debatter om vitenskapsteoretiske spørsmål både i en akademisk kontekst og i forhold til en bredere offentlighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

10 timer forelesning - gis normalt med to timer pr. uke

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen på inntil 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er inntil en uke.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STV-3078