vår 2021
SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS130 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging 10 stp

Innhold

Rammer for emnet er kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging, samt planleggingsprosesser på kommunalt nivå.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • skal ha kunnskap om hvordan kommunale planleggings- og beslutningssystemer er bygget opp, og innsikt i rollefordelingen mellom administrasjon og politikk.
 • skal kjenne de ulike lover og regler som planleggingen bygger på
 • skal kjenne til hvilke krav sentrale myndigheter stiller til kommunene når det gjelder vektlegging av samfunnssikkerhet

Ferdigheter:

Studenten...

 • skal kunne anvende relevante verktøy knyttet til kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging.
 • skal vite hva som kjennetegner god beredskap på lokalt, interkommunalt og regionalt nivå
 • skal vite hvilke faktorer som påvirker kommuners evne til å opparbeide god beredskap

Generell kompetanse:

Studenten...

 • skal kunne bidra faglig til å opparbeide og/eller opprettholde beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanlegging
 • skal kunne utarbeide og/eller vedlikeholde og skape oppmerksomhet rundt beredskaps- og kriseplaner på kommunalt nivå, samt ivaretakelsen av sikkerhetshensyn i kommunenes arealplanlegging


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øviger/sminarer. Øvingeoppgaver og obligatorisk semesteroppgave.

Eksamen

Individuell skriftlig semesteroppgave som teller 40 % og individuell muntlig eksamen som teller 60 %. Det gis en samlet bokstavkarakter A - E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1203